نخستین دوره تربیت سواد فضای مجازی استان چهار محال و بختیاری . سواد بازی های رایانه ای . مهدی حق وردی طاقانکی

960803.shahrakord.seraj .haghverdi 300x175 - نخستین دوره تربیت سواد فضای مجازی استان چهار محال و بختیاری . سواد بازی های رایانه ای .  مهدی حق وردی طاقانکی

نخستین دوره تربیت سواد فضای مجازی استان چهار محال و بختیاری . سواد بازی های رایانه ای . مهدی حق وردی طاقانکی