تبریز:بازی های رایانه ای و آخرالزمان

940825.tabriz.4 300x200 - تبریز:بازی های رایانه ای و آخرالزمان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز : همایش اخرالزمان و بازی های رایانه ای