درباره ما

وبسایت مجاهد مجازی در راستای انتشار مطالب مربوط به حوزه سواد فضای مجازی و خاصا سواد بازی های دیجیتالی در آبان ماه سال 1396 بنا نهاده شد.