درباره ما

وبسایت مجاهد مجازی در انتشار مطالب مربوط به حوزه سواد فضای مجازی و خاصا سواد بازی های دیجیتالی و نیز جهت گردهم آوردن تمامی مقالات و مطالب منشتر شده توسط مهندس مهدی حق وردی طاقانکی در راستای آگاه سازی و افزایش سطح سواد فضای مجازی در سطح جامعه در آبان ماه سال 1396 بنا نهاده شد.