فلج شدن یک گیمر چینی پس از بیست ساعت بازی ویدیویی بدون وقفه

Gamer Paralyzed From Waist Down After 20 Hour Nonstop Internet Cafe Binge 300x175 - فلج شدن یک گیمر چینی پس از بیست ساعت بازی ویدیویی بدون وقفه