الگوی رهبری شهید سید مرتضی آوینی در فعالیتهای رسانه‌ای