13980810.mashhad.haghverdi.1

13980810.mashhad.haghverdi.1 300x200 - 13980810.mashhad.haghverdi.1

مهدی حق وردی . سواد بازی های رایانه ای . نشست پساآخرالزمان و بازی های رایانه ای