بازی های رایانه ای و تحریفاتش. ماهنامه پیام انقلاب. شماره 42