لینک کوتاه مطلب :
https://vmojahed.ir/?p=3766
cyberspace.1 80x80 - مدیریت مقاومت مردمی در فضای مجازی
تست
3 مهر 1396
video.game .0.1 80x80 - مدیریت مقاومت مردمی در فضای مجازی
بازی می کنم پس هستم؛ عناوینی که به ما درس فلسفه یاد دادند [قسمت اول]
3 مهر 1396
نمایش همه
cyberspace.1 822x480 - مدیریت مقاومت مردمی در فضای مجازی

فضای مجازی

مدیریت مقاومت مردمی در فضای مجازی

چکیده: انقلاب فناوری و اطلاعات، عملیات های نظامی و روانی را دچار تحولات عظیمی کرده است. عملیات های روانی به تنهایی و یا در همراهی تنگاتنگ با تهاجمات نظامی بویژه در فضای مجازی و سایبر به ابزار قدرتمندی در جهت تضعیف و حتی نابودی حکومتها، دولتها و فرهنگها بدل شده است.

تبار شناسی فضای مجازی و کارکردهای آن ثابت می کند که فضای دمکراتیک مجازی یکسان برای همه، شعار غیر واقعی بیش نیست. اکنون سخن از استعمار و امپریالیسم مجازی به میان میآید و باید مقاومت مردمی را که در گستره جهاد مجازی قابل بررسی است با رویکرد نبرد نامتقارن مدیریت کرد.

هدف این مقاله بررسی عوامل مدیریت مقاومت مردمی در حوزه سایبر است که در این راستا تجربیات مقاومتهای مردمی در لبنان، فلسطین و… مورد بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: مقاومت مردمی، فضای مجازی، فضای سایبر، جهاد مجازی، عملیات روانی در فضای سایبر

مقدمه

انقلاب فناوری و اطلاعات، عملیاتهای نظامی و روانی را دچار تحولات عظیمی کرده، و عملیاتهای روانی به تنهایی و یا در همراهی تنگاتنگ با تهاجمات نظامی بویژه در فضای مجازی و سایبر به ابزار قدرتمندی در جهت تضعیف و حتی نابودی حکومتها، دولتها و فرهنگها بدل شده است.

اینترنت به دلیل داشتن ویژگیهای خاص خود، برد و مخاطب بسیار زیادی دارد؛ رسانهای که با سرعت زیاد در حد گیگا بایت در ثانیه اطلاعات را منتقل میسازد و در عین حال بسیار ارزانتر و آسانتر از برخی از رسانه های سنتی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. فرستادن پیام با اینترنت بسرعت به سمت آسان شدن پیش میرود. بنابراین از اینترنت میتوان به عنوان جامع ابزار عملیات روانی نام برد.

هر چند اینترنت به علت ساختار غیر متمرکز امکان استفاده و بهره برداری را به کشورهای جهان سوم و در حال توسعه داده است، امریکا به دلایلی چون زیر ساختها، موقعیت برتر و ویژهای در فضای سایبر به خود اختصاص داده است؛ موقعیتی که شکل جدیدی از هژمونی امریکا را به نمایش گذاشته است و از آن در راستای عملیات روانی خود بهره میبرد. بنابراین مبارزه در این فضا صرفا به صورت کلاسیک و متقارن امکانپذیر نیست بلکه باید با رویکرد نبرد نامتقارن در مقابل آن ایستاد.

همان گونه که در فضای واقعی وقتی قلمرو و مرزهای کشوری مورد هجوم قرار میگیرد، دفاع از سرزمین دیگر وظیفه خاص نیروهای نظامی و مسلح نیست، بلکه به وظیفه و تکلیف عمومی برای تمام افراد جامعه بدل میشود، استفاده از این عزم ملی برای مقاومت و مدیریت آن با رویکرد نبرد نامتقارن میتواند بزرگترین سرمایه در جهت حفظ استقلال تلقی شود. چنانچه از دیدگاه اسلامی به این مسئله یعنی مقاومت مردمی و جهاد نگاهی بیندازیم در فضای مجازی نیز میتوان با مدیریت مقاومت مردمی با رویکرد نبرد نامتقارن به رویارویی با تهاجمات سایبری پرداخت؛ امری که از آن با عنوان جهاد مجازی یاد میشود.

مبانی نظری

واژه سایبر از لغت یونانی (Kybernetes ) به معنی سکاندار یا راهنما مشتق شده است. نخستین بار این اصطلاح “سایبرنتیک” توسط ریاضیدانی به نام “نوربرت وینر” (Norbert Wiener) در کتابی با عنوان “سایبرنتیک و کنترل در ارتباط بین حیوان و ماشین ” در سال ۱۹۴۸ بهکار برده شده است. “سایبرنتیک” علم مطالعه و کنترل ساختها در سیستمهای انسانی، ماشینی (و کامپیوتر ها) است.

سایبر پیشوندی است برای توصیف شخص، شی، فکر و یا فضایی که به دنیای کامپیوتر و اطلاعات مربوط است.

اصطلاح “فضای سایبر” را نخستین بار “ویلیام گیبسون” (William Gibson ) نویسنده داستان علمی تخیلی در کتاب “نورومونسر” (Neuromoncer ) بهکار برده است. فضای مجازی در واقع محیطی است، شامل بر شبکههای آن- لاین (on line) کامپیوتری که در لحظه به مبادله اطلاعات با یکدیگر می پردازند. این فضا شامل فرهنگی است، که میان کاربران آن ایجاد میشود. طبق دیدگاه جبرگرای رسانهای و آن گونه که “کاستلز” مطرح می کند، ارتباطات کامپیوتری،(Computer Mediated Communication: CMC) تکنولوژی، رسانه و در نهایت موتور تغییرات اجتماعی است. این ارتباطات نه تنها روابط اجتماعی را میسازد، بلکه فضایی است که در آن روابط اجتماعی رخ میدهد (محمد سروی زرگر، بی تا).

سیاست های فرهنگی اینترنت
دو دیدگاه در زمینه فضای مجازی و اینترنت وجود دارد: برخی چون «نیکولاس نگرو پونته» معتقد است شبکه تله ماتیک (ارتباط راه دور و انفورماتیک) مرحله بعدی امپریالیسم امریکایی نیست؛ بلکه گستره و قلمرو آزاد است که کثرت گرایی جهانی را تسریع و تشویق می کند (بوسا ابو، ۱۳۸۵، ص ۱۶۹).

آرپا نت به گفته نگرو پونته «شبکه ای از پردازشگرهای ناهمگن» است و همان طور که «بروس استرلینگ» شرح می دهد «این شبکه از هیچ گونه اقتدار مرکزی برخوردار نیست ». از سوی دیگر نگرو پونته معتقد است «استعمارگری محصول تفکر متمرکز است. در دنیای نامتمرکز چنین چیزی وجود نخواهد داشت» (بوسا ابو، ۱۳۸۵، ص ۱۷۲) و شبکه اینترنت از بنیاد در مقابل هر نوع امپریالیسم فرهنگی مقاومت میکند. از سوی دیگر به گفته گانکل (Gunkel) این نظریه، که اینترنت موجب قدرت بخشی چند فرهنگی خواهد شد، اسطوره و افسانه ای بیش نیست؛ زیرا این فناوری از لحاظ شکل و محتوا، مرکز ثقل درونی سنتهای امپریالیسم فرهنگی را تشکیل می دهد (بوسا ابو، ۱۳۸۵، ص۲۱).

اینکه استعمارگری لزوما با تفکر تمرکز گرا همراه است ساده انگارانه است تمرکززدایی به خودی خود و در مقابل سلطه فرهنگی قرار ندارد،بلکه به عنوان یکی از راهبرد های اداره مستعمرات موجود است و استمرار دارد (بوسا ابو، ۱۳۸۵، ص۱۷۲).

فناوریها هرگز خنثی و بیطرف نیستند. همانطور که سیمون پنی (Simon Penny) یادآور می شود تکنولوژی ها همواره محصول فرهنگ خاص است. در نتیجه فناوریها هموارهتوسط ایدئولوژیها و غایت شناسیهای متمایز، اطلاع رسانی و تقویت می شود. اینترنت بویژه محصول وزارت دفاع امریکاست و معماری و تفاهمنامه های آن برای مقاصدی غیر از قدرت بخشی چند فرهنگی و همکاری توسعه یافته است. (بوسا ابو، ۱۳۸۵، ص ۱۸۱).

باید مد نظر قرار داد که این سخنان بدین معنا نیست که این شبکه عملا نمی تواند رهایی خود را از دام تبار شناسی متعلق به خودش آغاز کند؛ هر چند باید به نسب و پیا مد آن توجه جدی شود.

مقاومت و بسیج مردمی

ویژگی در حال تکوین ارتباطات امروز، همانند پدیدة جذب نیروهای مردمی، تغییر دادن الگوهای بسیج مردمی است. هم ابزارهای مشارکت و هم اهداف نبردها تغییر کرده است. بسیج عمومی نوین، یک شبکه ارتباطی داردکه از فضای سیبرنتیک سرچشمه میگیرد و تأثیری مستقیم بر واقعیت مادی (بیرونی) دارد.

این تحول، گرچه هنوز در مراحل اولیه است، تأثیر روزافزونی بر چگونگی هدایت نبرد خواهد داشت؛ بسیج امروزی ممکن است گردآمدن انبوهی از سربازان را در پی نداشته باشد، که سراسر قاره اروپا را در نوردند؛. اما موجب ظهور خیزش زیر زمینی و پنهانی میشود که آثار قابل توجه آن هر روز در میدان نبرد به نمایش در میآید. (اُدری – کورت کرونین، ۱۳۸۶).

استفاده از فضای سایبر در شکلهای مختلف به منظور مقاومت، مدتهاست که به راه افتاده است.یکی از روشها سازماندهی تظاهرات و اعتراضات مردمی است. شاید بتوان جنجالی ترین این نوع سازماندهی را تظاهرات ضد جهانی سازی در سیاتل نام برد. سومین کنفرانس وزران سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۹ که در شهر سیاتل برگزار شد، کنفرانسی که با شکست به پایان رسید. هزاران نفر در اعتراض به روند جهانی سازی در این شهر گرد آمدند و تظاهرات کردند که این تظاهرات با درگیری پلیس و گارد ملی مورد توجه جهانیان قرار گرفت.

از چند هفته مانده به جنگ عراق تا پایان آن میلیون ها نفر در سراسر جهان با برپایی تظاهرات و راهپیمایی در صدها شهر دنیا به مخالفت با جنگ امریکا و انگلیس علیه عراق پرداختند تصور اینکه تظاهرات در ۶۰۰ شهر جهان بدون هماهنگی و سازماندهی متمرکز صورت گرفته باشد، مشکل است. بخش عمده ساماندهی این تظاهرات، توسط گروه های صلح طلب و با استفاده از اینترنت صورت گرفته است ( ضیایی پرور، ۱۳۸۶ ب ، ص ۲۰۵).

داستان توموهیتوکوبو، جوان ۱۸ ساله ژاپنی، که ساماندهنده تظاهرات ضد جنگ از طریق اینترنت بود، بسیار شگفت آور است. هنگامی که «کوبو» دعوتنامه هایی بر ضد جنگ عراق می فرستاد، امیدوار بود اندکی از دوستان آشنایانش به او پاسخ مثبت دهند، اما هنگامی که بیش از ۱۵۰۰ نفر از اقدام وی حمایت کردند با یکی از بزرگترین شگفتیهای دوران زندگی خود روبه رو شد. او و همکلاسیهایش برای این کار از طریق تلفن و فرستادن ایمیل اقدام کردند و به این نتیجه باور نکردنی دست یافتند. کوبو برای این کار تنها نبود. با وجود ظاهر آرام، مردم ژاپن با استفاده از اطلاعات اینترنت،فعالیتهای فراوانی بر ضد جنگ انجام دادند ( ضیایی پرور، ۱۳۸۶ ب، ص ۲۱۲). هم چنین در جنگ ۳۳ روزه لبنان و جنگ ۲۲ روزه غزه نیز شاهد اقدامات مشابه بودیم.

عملیات روانی مجازی دشمن

هم اکنون استفاده از فناوری اینترنت در جهت عملیات روانی به یکی از کاراترین ابزار رسانه های غرب بدل شده است. اینترنت می تواند با چهار عامل، تحول و انقلابی در عملیات روانی پدید آورد: ایجاد شبکه روانی اینترنت، هماهنگی، اجرا و تحلیل تأثیر و کارایی روند عملیات روانی (عاصف، ۱۳۸۴، ص ۳۷).

از سوی دیگر فرستادن پیام با اینترنت بسرعت به طرف سوی آسانتر شدن پیش میرود. بنابراین از اینترنت میتوان به عنوان جامع ابزار عملیات روانی نام برد.

آنجلا ماریا لانکو (۱۳۸۶) درباره استفاده امریکا از اینترنت در راستای عملیات روانی می گوید:« امروزه، برای ارتباط با مردم باید با استفاده از عملیات روانی و محیط اطلاعات پیشرفته بینالمللی به اذهان آنان نفوذ یافت اینترنت همان گونه که رسانهای با توان تأثیرگذاری بالقوه و روزافزون است، میتواند برای عملیات روانی نیز ابزار مناسبی باشد.

طبق گفته تحلیلگر عالیرتبهای، میدان جنگ کنونی، افکار و اذهان مردم است و معیار برد و باخت به فرهنگ هر جامعه بستگی دارد. در واقع، سلاحهای کشتارجمعی ما سلاحهای انفصال جمعها است و در حال حاضر، مناطق جمعی ما گزارشهای خبری در اینترنتند… اگر به اینترنت از جنبه مخاطب و اهداف بنگریم، ظرفیتهایش به منزله ابزاری برای اجرای عملیات روانی افزایش مییابد… اینترنت چه برای اهداف تهاجمی و چه برای اهداف دفاعی استفاده شود، ابزار بسیار مهمی برای اجرای عملیاتهای روانی به شمار میرود و باعث میشود تا نیروهای استفادهکننده از این رسانه به تواناییها و برتریهای اطلاعاتی چشمگیری دست یابند. کاملاً واضح است که دولت یا نهادی که کنترل، مدیریت و سازماندهی اطلاعات را در دست دارد، همواره قدرتمندترین است.

با توجه به فرصتها و امکاناتی که اینترنت ارایة میکند برای استفاده از این رسانه، گزینههای متعددی در اختیار است بویژه وزارت دفاع میتواند از طریق اینترنت به اهداف جنگهای غیرمتعارف پی ببرد؛ تبلیغات خصمانه و اطلاعات غلطی را به نقاط دیگر بفرستد یا با تبلیغات و اطلاعات فرستاده شده مقابله کند. طی بحران کوزوو، جاناتان سپالتر، افسر اطلاعاتی اسبق آژانس اطلاعاتی امریکا گفت: «ملاک موفقیت [این آژانس] نه میزان تبلیغات انجام گرفته بلکه میزان اقدامات صورت گرفته علیه آن تبلیغات است.» اگر اینترنت به منزله منبع اطلاعاتی پذیرفته شود و در طرحریزیها و عملیات به صورت نظام مند از آن استفاده شود، میتواند در مدیریت منازعه و تضمین موفقیت سیاست خارجه امریکا نقش مهمی داشته باشد» ( لانکو، ۱۳۸۶).

رئیس بخش روابط عمومی دفتر وزارت خارجه اسرائیل در مورد با تأثیر اینترنت در طی جنگ ۳۳ روزه میگوید: « اینترنت اکنون شایعترین راه برای فرستادن اخبار و شکل دهی افکار میلیونها تن در جهان است. مشکل ما این است که رسانهها مصیبتهای مردم لبنان را به شکل گستردهای انعکاس میدهند که این به سود ما نمیتواند باشد. تغییر افکار عمومی میتواند تأثیر بسزایی در تصمیمگیری سیاسی داشته باشد» (سایت مقاومت، ۰۹/۰۸/۲۰۰۶).

هم اکنون غرب و بویژه امریکا از تمام ظرفیتهای اینترنت به منظور مدیریت عملیات روانی بهره می برد. اگر بخواهیم روش استفاده از فضای اینترنت را مورد بررسی قرار دهیم میتوان آن را در دو بخش مورد بررسی قرار داد: جنگ شبکه ای (NETWAR) و جنگ سایبرنتیک (CYBERWAR).

جنگ شبکه ای (NETWAR)
در جنگ شبکهای دشمن سعی دارد با تولید محتوای مد نظر خود با استفاده از تمام امکانات این فضا بر آن تسلط یابد. از تولید محتوای متنی توسط سایتها و خبرگزاریها، انتشار تصاویر و نیز فیلمها و کلیپها گرفته تا اتاقهای گفتگو و…

جنگ سایبرنتیک (CYBERWAR)
جنگ سایبرنتیک نیز با هدف از هم گسیختن سیستمهای اطلاعاتی و مخابراتی، سیستمهای کنترل و فرماندهی، ارتباطات، خبرگیری و جاسوسی نیروی نظامی دشمن و غیرعملیاتی کردن آنها در صحنه نبرد و یا در حالت عادی صورت میگیرد… حمله به سایتهای مخالفان و هک کردن آنها از برجستهترین روشهای این جنگ است (حق وردی، ۱۳۸۳).

جهاد مجازی

اگر از دیدگاه اسلامی به این مسئله یعنی مقاومت مردمی و جهاد نگاهی بیندازیم در حوزه فضای مجازی نیز میتوان با مدیریت مقاومت مردمی با رویکرد نبرد نامتقارن به رویارویی با تهاجمات سایبری و عملیات روانی دشمن پرداخت؛ امری که از آن با عنوان جهاد مجازی یاد میشود. هر چند باید یاد آور شد که گاهی در برخی از تعاریف و تعابیر از واژه «جهاد» به معنی «جنگ» استفاده میشود، جهاد لزوماً به معنی جنگ و قتال نیست، بلکه دارای مفهومی کلیتر و گسترده میشود؛ هر چند جنگ و قتال را هم در مرحله آخر میتواند شامل شود.

مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:  «باید احساس وظیفه را فراموش نکنیم؛ مجاهدت را فراموش نکنیم. جهاد در صحنه‏هاى مختلف، وظیفه‏ ماست و ضامن پیشرفت و پیروزى ماست.»…«در صحنه‏ سیاسى هم جهاد هست، در صحنه‏ فرهنگى هم جهاد هست، در صحنه‏ تبلیغاتى و ارتباطاتى هم جهاد هست، در صحنه‏هاى اجتماعى هم جهاد هست. جهاد فقط جهاد نظامى نیست، انواع و اقسام عرصه‏هاى زندگى بشر، عرصه‏ى جهادند» (خامنه ای، ۸۶). «جهاد همیشه بر دوش ما هست…کارى که مى‏کنید براى اعتلای دین یا اعتلای امت اسلامى، جهاد است… جهاد فقط مخصوص میدان جنگ نیست و امت اسلامى به خاطر فراموش کردن مجاهدت در راه خدا به وضعیت اسفبار امروز رسیده است» (خامنه ای، ۸۶).

به همین دلیل است که ازسازماندهی و مقاومت مردمی در حوزه سایبر با عنوان جهاد مجازی یاد می کنیم؛ هر چند این گونه اقدامات توسط دشمنان با عناوینی چون تروریسم مجازی مورد خطاب قرار می گیرد.

مقاومت مردمی در فضای سایبر
گروههای مقاومت مردمی توانسته اند با استفاده امکانات و سرویسهای متعدد اینترنتی اقداماتی را در رویارویی با امپریالیسم و استعمار مجازی انجام دهند . مطمئنا شناخت روشها و بررسی تأثیرات این اقدامات می تواند راه را برای مدیریت مقاومت مردمی و اتخاذ روشهای کمی و کیفی به منظور افزایش تأثیرات این اقدامات فراهم آورد.

مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: (آنها (دشمنان) غافلند از اینکه این ابزارها میتوانند مورد استفاده ما هم قراربگیرند؛ یعنی وقتی اینترنت بهوجود آمد، یک ابزار اختصاصی نبود، ما هم میتوانیم از آن استفاده بکنیم؛ یعنی یک راه دوطرفه است. اگر دشمن میتواند از علوم ارتباطات و از پیشرفتها و تازههای علمی این رشته استفاده کند، ما هم میتوانیم استفاده کنیم. ما هم باید دنبالش برویم تا استفاده کنیم. چه مانعی دارد؟ از همان شیوههایی که ضلالت را منتشر میکنند، میشود ما استفاده کنیم و هدایت را منتشر کنیم. استعداد ما در استفاده از ابزارها، استعداد بالایی است … باید از اینگونه ابزارها استفاده کرد تا هرچه ممکن است دایره اثرگذاری کار خود را وسیعتر کنیم) (وبلاگ خاطرات جبهه، ۸۵).

جهاد شبکه ای

در جنگ شبکه ای دشمن سعی دارد با تولید محتوا و پیام مد نظر خود با استفاده از تمام امکانات این فضا بر آن تسلط یابد. از تولید محتوای متنی توسط سایتها و خبرگزاریها، انتشار تصاویر و نیز فیلمها و کلیپ ها گرفته تا اتاقهای گفتگو و…، اقداماتی که همسو با اهداف عملیات روانی دشمن طرحریزی و اجرا می شود.

در رویارویی با این تهاجم باید از راهکار های جهاد شبکهای و جهاد مجازی استفاده و در واقع، با افزایش ضریب نفوذ محتوا یی به زبانهای مختلف اقدام پدافند و آفند مجازی نمود.

وبلاگ
وبلاگ یکی از سرویسهایی است که در اینترنت ارائه میشود. و با استقبال زیادی بویژه در ایران روبه رو شده است؛ یکی از تأثیرگذارترین ابزاری که می تواند مقاومت مردمی را در فضای سایبر تحقق بخشد. وبلاگ در واقع یک “سایت اینترنتی شخصی” است؛ محیطی که امکان انتشار افکار را فراهم می کند هر چند تفاوتهای زیادی نیز میان وبلاگ و سایت وجود دارد. واژه وبلاگ (Weblog) از ترکیب دو واژه Web و shoji aniLog است. واژه Log از ریشه یونانی Logos که در قرون میانه به معنای گزارشهایی بوده که ناخدای کشتی در زمان سفر می نوشته است . در لغتنامه web “تار عنکبوت” معنی شده که اینجا به معنی شبکه اینترنت است. این کلمه را اولین بار آقای “یورن بارکر” استفاده کرد. اولین وبلاگ دنیا هم به “دیو واینر” متعلق بوده است. تارنگار، تار نوشت، وب نوشت از اصطلاحاتی است که به جای وبلاگ به کار می برند و گاه به صورت مختصر بلاگ نامیده می شود . نویسنده وبلاگ، بلاگر (bloger) خوانده می شود از ویژگیهای مهم وبلاگ:

رایگان بودن راه اندازی و کاربرد آن

عدم نیاز به اطلاعات فنی و تخصصی کامپیوتر ی در زمینه طراحی، راه اندازی و مدیریت محتوایی است.

این ویژگیها اجازه می دهد که شمار زیادی از کاربران اینترنت، که فقط مخاطب رسانه های سایبری هستند، خود به تولید و منتشر کنندگان اطلاعات نیز بدل شوند (حق وردی، ۱۳۸۵ ). طبق تازهترین اطلاعات مندرج در سایت بلاگ سنسوس (Blogcensus ) وبلاگهای فارسی در رتبه دهم زبانهای وبلاگی رایج در جهان قرار دارند( ژوئن ۲۰۰۸). گزارشها نشان میدهد که در مجموع بیش از چهار و نیم میلیون وبلاگ فارسی در بلاگ سرویسهای داخلی و خارجی به ثبت رسیده است که در میان آنها بیش از ۱۵۰ هزار وبلاگ فعال وجود دارد.

رتبه بندی سایت الکسا (Alexa) نیز حاکی است که در میان ۱۰۰ سایت پربیننده ایرانیان، بلاگ سرویسهای بلاگفا و بلاگر در رتبه سوم و چهارم قرار دارند و در ادامه این رتبه بندی نیز چهار بلاگ سرویس دیگر فارسی جزو ۱۰۰ وب سایت پر بیننده ایرانیان قرار گرفتهاند. رتبه اول متعلق به یاهو و رتبه دوم متعلق به گوگل است که این دو سایت هم تقریبا در تمام جهان در صدر فهرست محبوبترین سایتها قرار دارند. بر این اساس میتوان گفت در میان کاربران اینترنت در ایران، که تعداد آنها براساس آخرین آمار ITU به ۲۳ میلیون نفر با ضریب نفوذ ۳۴ درصد در مارس ۲۰۰۸ رسیده است، وبلاگها محبوبترین فضاهای اینترنتی به شمار می روند. اگر آمار وبلاگهای فارسی را با وبسایتهای فارسی مقایسه کنید باز هم متوجه خواهید شد که با توجه به ثبت ۲۵۰ هزار وب سایت فارسی و فعال بودن قریب ۱۰۰ هزار وب سایت فارسی در اینترنت، فضای غالب دنیای سایبر ایرانی در اختیار وبلاگ نویسان است (ضیایی پرور ، ۱۳۸۷ الف).

اولین گام در این مسیر جهاد شبکه ای راه اندازی سایتهایی با موضوعات مختلفی چون خبری، تحلیلی، دینی، سیاسی و… است. جمهوری اسلامی ایران به تنهایی با راهاندازی و مدیریت سایتهای دولتی نمیتواند به عنوان امالقرای جهان اسلام به نبرد در فضای مجازی بپردازد. چون تواناییهای ما با دنیای غرب بسیار نامتقارن است در این فضای نابرابر مجازی شاید بتوان گفت که وبلاگنویسی یکی از قدرتمندترین ابزار «نبرد نامتقارن» در فضای مجازی در راستای تقویت جهاد مجازی است؛ چرا که افتتاح و راهاندازی و مدیریت سایتها مستلزم هزینه و به کارگیری نیروی انسانی متخصص است و توان مالی و فنی ما با دنیای غرب قابل قیاس نیست… (حق وردی، ۱۳۸۶).

هر چند عده ای از بزرگنمایی جایگاه وبلاگ نویسی سخن می گویند، چندین تجربه که در همین مدت وبلاگ نویسی در ایران رشد پیدا کرده اتفاق افتاده بیانگر جایگاه خاص وبلاگ است؛ به عنوان مثال همکاری و همراهی بلاگرها در استفاده از روش بمب گوگلی (Google Bombing) در جریان تحریف نام خلیج فارس توسط نشریه کانادایی «نشنال جئوگرافیک» از عوامل مهم عقب نشینی و عذر خواهی این نشریه شد و تأثیر این اتفاق به حدی بود که آقای دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که به همراه آقای دکتر احمدینژاد به نیویورک سفر کرده بود، خواستار به کار گیری این روش علیه امریکا شد (حق وردی، ۱۳۸۵ ).

دراین میان،راه اندازی وبلاگ توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز مورد توجه بسیاری از رسانه ها قرار گرفت . روزنامه امریکایی بوستون گلوب در این باره می نویسد: «احمدی نژاد در سال ۲۰۰۶ اقدام به تأسیس یک وبلاگ برای ارتباط با مردم امریکا کرد. در حالی که پرزیدنت بوش وی را فردی خطرناک می خواند و شبکه های خبری امریکایی چهره ای خطرناک از وی ترسیم کرده بودند. وی در مطلبی با عنوان امریکایی های شریف در وبلاگش نوشت:

«به نظر من مردم امریکا به هیچ وجه راضی نیستند تا پول مالیاتی که به دولت امریکا می پردارند، خرج عملیات نظامی بیحاصل در عراق شود » (سایت عصر ایران، ۱۳/۹/۱۳۸۷، ۱۳:۵۲).

رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از دیدن وبلاگ آقای احمدی نژاد و خواندن مطالب آن توسط ساکنان سرزمینهای اشغالی به پخش شایعهای از سوی یکی از کمپانیهای امنیتی رژیم اسرائیل مبنی بر ویروسی بودن این سایت اقدام کرد و در این باره هشدار داد :«سایت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، ویروس بسیار پیشرفته ای از نوع تروجان روی کامپیوترهایی نصب می کند. که از اسرائیل به آن سایت وصل می شوند. این کمپانی تحقیق کننده اضافه کرد که اسپایور نصب شده، اطلاعات کامپیوتر کاربر در اسرائیل را به سرورهای ایرانی، چینی و دیگر سرورها در دنیا ارسال می دارد» (سایت ایران دیپلماسی، ۱۳۸۷).

از آخرین رویدادهایی که در آن وبلاگ در نقش ابزار مقاومت مردمی در مقابل نظام سلطه مورد استفاده قرار گرفت و توانست بخشی از بار رسانه ای را بر عهده بگیرد،حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه است. دکتر ابو اسامه عبدالمعطی نماینده جنبش حماس در ایران در جشنواره و نمایشگاه رسانههای دیجیتال (قبل از جنگ غزه) اعلام کرد که «رسانه های امروز بخش بزرگی از نبرد آزادیبخش فلسطین را به عهده دارند.» هم چنین وی اذعان کرد که پانزده هزار نفر عضو حماس وبلاگنویس هستند (سایت خبرگزاری قرآنی ایران، ۲۸/۲/۸۶، ۱۳:۴۳).

تلویزیون سیانان گزارش داد: تهاجم اسرائیل به غزه و اوضاع انسانی منطقه واکنش بی سابقه وبلاگنویسان و آیریپورتهای جهان را به دنبال داشته است. خبرنگاران و روزنامه نگاران بویژه مردم فلسطین مقیم خارج مرتباً اخبار و تحولات غزه را در وبلاگهای خود درج میکنند. جالب این است که وبلاگنویسان یهودی طرفدار صلح نیز در حمایت از غزه و مردم آن مطلب مینویسند و عملکرد رهبران خود را زیر سؤال میبرند (سایت خبرگزاری فارس، ۱۵/۱۰/۸۷، ۱۲:۲۲).

از سوی دیگر وبلاگ نویسان ایرانی به صورت انفرادی و یا در قالب گروه های متعدد بلاگری، بسیار جدی در این زمینه وارد عمل شدند و در اقدامی رسانه ای با محور قرار دادن موضوع غزه، وبلاگهایشان را به روز کردند.

هم چنین وبلاگران ایرانی با راه اندازی سایتی تحت عنوان غزه (http://gaza.ir) به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی و با اتحاد در جهت استفاده از روش بمب گوگلی سعی در رساندن اخبار واقعی به مردم جهان کردند. هر چند مدتهاست وبلاگ نویسان ارزشی در محیط مجازی فعال شدهاند در هفته بسیج امسال نیز طرحی با عنوان ۱۰۰۰۰ وبلاگ بسیجی توسط معاونت فرهنگی نیروی مقاومت بسیج به منظور سازماندهی و راه اندازی ۱۰۰۰۰ وبلاگ کلید خورد که با واکنش منفعلانه بسیاری از رسانه های ضد انقلاب روبه رو شد. از سوی دیگر تأثیرات اقدامات وبلاگستان فارسی در جنگ غزه باعث واکنش رژیم صهیونیسیتی به این موضوع شد.

اهمیت وبلاگها به جایی رسیده است که وزارت امور خارجه امریکا گروهی ویژه مسلط به زبان فارسی را مأمور کرد تا با مانیتورینگ سایتها و وبلاگهای ایران در مواقع لازم به طور مستقیم وارد بحثها شوند و بویژه درباره بحث هستهای با بلاگرهای ایرانی وارد گفتوگو و تبیین مواضع امریکا شوند (سایت عصر ایران، ۱۳/۹/۱۳۸۷، ۱۳:۵۲).

روزنامههای چاپ فلسطین اشغالی از سلاح جدید اسرائیل خبر دادند و در این خصوص نوشتند: “این سلاحی جدید در عرصه روابط عمومی است که اسرائیل آزمایش میکند.”این سلاح، ارتش بلاگری رژیم صهیونیستی است. ایرتس هاولون، یکی از مسئولان وزارت مهاجرت به روزنامه هاآرتس گفته است: “ما در جریان جنگ غزه به دنبال راهی برای پشتیبانی از تلاشهای (!) اسرائیل بودیم و تصمیم گرفتیم از بیش از یک میلیون اسرائیلی که به زبانهای دیگر غیر از زبان عبری مسلط هستند، استفاده کنیم. این افراد مانند نیروهای ذخیره برای ما عمل میکنند و میتوانند وبلاگهایی به زبانهای مختلف راهاندازی کنند. این ارتش موظف است با کسانی که در فضای مجازی به نفرت علیه رژیم جنایتکار آن رژیم دامن میزنند، مقابله کند؛ مثلاً با ورود به وبلاگهای ضدصهیونیستی و ثبت نظریات خود از اسرائیل دفاع کنند. هم چنین وزارت خارجه این رژیم نیز با آموزش این داوطلبان، جدیدترین معلومات و اخباری را که ممکن است در مباحث وبلاگها مطرح شود و هم چنین لیستی از وبلاگهای ضداسرائیلی را در اختیار آنها قرار میدهد (سایت فردا نیوز، ۱۳۸۷).

هم چنین لازم به ذکر است که واحد روابط عمومی نیروی دفاعی رژیم اسرائیل وبلاگی را برای پوشش این عملیات ایجاد کرده بود. در این وبلاگ آورده است: «از شما به دلیل بازدید از این وبلاگ تشکر میکنیم و تلاش داریم تا این وبلاگ را به طور مرتب با صحنههایی از عملیات نیروهای اسرائیلی و نمایش موفقیتهای آنان در عملیات “سرب گداخته” بروزرسانی نماییم» (سایت ایتنا، ۱۴/۱۰/۱۳۸۷).

تصویر

انتشار تصاویر در قالب عکسهای خبری، کاریکاتور و … از ابزار با سابقه در راستای عملیات روانی است اما با توسعه فضای مجازی و آسان بودن و سرعت در فرستادن به صورت جدیتر مورد توجه قرار گرفته است. از یک سو، برخی سرویسهای اشتراک تصاویر حتی به صورت رایگان

راهاندازی شده است. از سوی دیگر یکی از سرویسهای موتورهای جستجوگر، که غالباً توسط کاربران برای دریافت اطلاعات در یک زمینه مورد استفاده قرار می گیرد، سرویس جستجوی تصاویر است. اگر در زمینه انتقال مفاهیم نوشتاری محدودیت زبان وجود دارد، این محدودیت تقریبا در بحث تصویر وجود ندارد و تصویر به نوعی، زبان بین المللی است.

برای اینکه اقدامات انجام شده در این زمینه را به صورت عینی ملاحظه کنید، کافی است در بخش جستجوی تصاویر موتور جستجوگر گوگل، کلید واژه هایی را که برای ما مسلمانان و شیعیان و ایرانیان مفهوم ارزشی دارند، جستجو کنید ؛ کلیدواژه هایی چون اسلام، شیعه و حتی نام بزرگان و علما مانند خامنه ای و خمینی چه به زبان فارسی و چه به زبان انگلیسی یا زبانهای دیگر؛ به عنوان مثال با وجود این همه تصاویر در زمینه عاشورا، کربلا، محرم و… در صفحه اول و دوم بخش تصاویر موتور جستجوگر گوگل، تصاویر رقت بار، وحشتناک و منزجر کننده ای از قمه زنی دیده می شود. حال تصور کنید که فرد در یک کشور ثالثی که از اسلام و شیعه اطلاعی ندارد برای کسب اطلاعات به جستجو گر مراجعه می کند و با این تصاویر رو به رو می شود، چه ذهنیتی از شیعیان در ذهنش نقش میبندد؟

هر چند بخشی از این اتفاق به علت حجم زیاد اطلاعات منفی در مقابل اطلاعات واقعی در اینترنت است، بخشی از آنها نیز به علت عدم حضور در این فضا و یا عدم رعایت قوانین موجود در این فضا است؛ چرا که در باره برخی از کلید واژه ها به اندازه کافی تصویر تولید و فرستاده شده است؛ ولی همچنان در صفحات غیر از صفحات اول حضور دارد که عمدتا توسط کاربران دیده

می شود که در واقع، بود و نبود آن یکی است. می توان با رعایت چند روش فنی مانند رعایت قواعد موسوم به پیج رنک و یا اقدامات فنی دیگر بر برد تأثیرات روانی اقدامات فعلی افزود.

در جنگ غزه گروه های مقاومت مردمی سعی کردند از این ظرفیت در راستای بیان جنایتهای اسرائیل استفاده کنند. بسیاری از وبلاگها به انعکاس تصاویر جنگ غزه اقدام کردند؛ حتی به

راه اندازی موزه مجازی اقدام نمودند.رئیس اتحادیه روزنامهنگاران مصر در اینباره گفت: «در این موزه الکترونیکی، تصاویری از جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به نوار غزه و اقدامات وحشیانه و غیرانسانی نیروهای این رژیم در کشتار ساکنان بیگناه غزه به نمایش گذاشته شدهاست»…”عبیر سعدی” تصریحکرد: در موزه الکترونیک “هولوکاست غزه”، مطالب و اطلاعاتی در زمینه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به زبانهای مختلف ارائه شده است. این موزه هم چنین دربردارنده تصاویری از سلاحهای استفاده شده ضد شهروندان غزه است. برجسته ترین بخش این موزه، ارائه تصاویری از جنایت وحشیانه ۱۷ دیماه نیروهای اشغالگران قدس در حمله به مدرسه “الفاخورة” وابسته به آژانس بینالمللی حمایت از پناهندگان فلسطینی «آنرو» در شمال غزه است که طی این جنایات غیرانسانی صهیونیستها، ۴۳ نفر شهید و دهها نفر زخمی شدند(سایت خبرگزاری فارس، ۲۷/۱۰/۸۷، ۱۳:۰۰).

فیلم و کلیپ
یکی از موارد دیگری که با توجه به افزایش سرعت اینترنت مورد توجه کاربران قرار گرفته دریافت و تماشای کلیپ از روی اینترنت است. کلیپهایی که توسط افراد مختلف روی سایتها به اشتراک گذاشته میشود که برخی از این کلیپها با اهداف عملیات روانی دشمن تهیه و منتشر میگردد. یکی از مهمترین این سایتها، سایت یوتیوب است.

یوتیوب مشهورترین سرویس ویدیویی جهان است. گوگل این سرویس را یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد تومان در سال ۲۰۰۶ خرید. در ماه مارس ۲۰۰۸ اعلام شد که در یوتیوب ۷۰ میلیون ویدیو وجود دارد.! این ویدئوها توسط ۲۰۰ هزار نفر از کاربران این سایت روی این سرور آپلود شده است.آمار سال ۲۰۰۶ بیانگر این است که روزانه صد میلیون بار ویدئوهای این سایت دیده میشود! شاید جالب باشد بدانید روزی یک میلیارد تومان خرج پهنای باند این سرویس میشود!

اگر بخواهیم مثالی مملوس درباره این سایت بزنیم در هر دقیقه، ۱۳ ساعت ویدئو به این سرویس اضافه می شود. فرض میکنیم هیچ چیزی اضافه نشود. شما هم بدون معطلی به دلیل سرعت کم بتوانید ویدئوها را ببینید. باز هم بیشتراز ۴۱۲ سال وقت نیاز دارید که کل ویدئوهای این سرویس را ببینید… بیشترین ویدئویی که در این سرویس دیده شده است، ویدئویی است که ۱۱۲ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۸۴۰ بار دیده شده و ۳۵۱۶۷۶ کامنت گرفته است و ۲۹۷۲۲۴ نفر به آن امتیاز داده اند) (وبلاگ یک فتحی، ۲۴/۱۰/۱۳۸۷).

استفاده از این امکان سایت یوتیوب و یا سایتهای مشابه به منظور بیان دیدگاه ها و واقعیت مطالبی است که در بسیاری از رسانه های رسمی سانسور می شوده گروههای مقاومت مردمی اقدامات زیادی در این زمینه انجام داده اند. در طی جنگ ۳۳ روزه لبنان بسیاری از فیلمهای حاوی جنایتهای رژیم اسرائیل، توسط نیروهای مقاومت اسلامی روی این سایت قرار می گرفت؛ اقدامی که رژیم صهیونیستی بارها آن را تکذیب می کردند، ولی کلیپها به اندازه کافی برای افکار عمومی گویا بود.

از سوی دیگر کلیپهایی که در حمایت از حزب الله لبنان در این سایت قرار داشت نیز مخاطبان بسیاری داشت، کلیپهایی از سرودهای حماسی و انقلابی حزب الله، سخنرانیهای سید حسن نصرالله، کلیپهایی از خوانندگانی که در حمایت از مقاومت خوانده شده بود و حتی کلیپهایی از انهدام تانک مرکاوا که در کنار کلیپهای تبلیغاتی از این تانک قرار گرفته بود بارها به صورت آن لاین تماشا و یا دانلود شد. این کلیپها نه تنها تاکتیک تبلیغات جنگی رژیم صهیونیستی را خنثی کرد بلکه همدردی و حمایتهای گسترده داخلی، عربی، اسلامی و حتی بینالمللی را برای حزبالله لبنان جلب کرد.

طی جنگ غزه نیز کلیپهای زیادی منتشر شد که گاه حتی توسط موبایل توسط فلسطینیان گرفته شده بود؛ کلیپهایی که کشتار غیر نظامیان و کودکان و زنان را نمایش می داد. بسیاری از افراد مانند پاپ یا حتی شبکه هایی مانند بی بی سی در این سایت کانال اختصاصی راه اندازی کرده اند؛ امری که شاید خیلی تعجب برانگیز نباشد. اما برای اولین بار، یک نیروی نظامی ملی کانال خصوصی خود را در یوتیوب راهاندازی کرد.

نیروی دفاعی رژیم صهیونیستی در ۲۹ دسامبر ۲۰۰۸ این کانال را راه اندازی کرد که در آن صحنههایی از راکتپرانیهای حماس به شهرکهای رژیم صهیونیستی، انبارهای مکشوفه مهمات و هم چنین ورود کاروانهای کمکرسانی به غزه را به نمایش گذاشته است (سایت ایتنا، ۱۴/۱۰/۱۳۸۷). کلیپها و برنامه تبلیغاتی رژیم صهیونیستی دو هدف اصلی را دنبال می کند: اول توجیه حملات هوایی و دوم اینکه فاجعه انسانی در نوار غزه وجود ندارد. هر چند استفاده از این سرویسها توسط گروه های مردمی می تواند تأثیر بسیار زیادی داشته باشد، نقاط ضعفی نیز دارد. مدیریت این سرویسها چون در دست کشورهای غربی است وآنان در عین دادن شعار دمکراسی در زمانی که این کلیپها با اهداف آنها سازگاری نداشته باشد به صورت حذفی با آنها برخورد میکنند.

“حیثم صباح” روزنامه نگار و وبلاگ نویسی فلسطینی در مطلبی از کاربران فضای مجازی، که طرفدار فلسطین و دشمن رژیم صهیونیستی هستند، می خواهد که سایت یوتیوپ را تحریم کنند. وی در سایت شخصی خود با اعلام پیوستن سایت یوتیوپ و موتور جستجوی گوگل به (اتحادیه ضد تهمت و همکاری رسمی مقامات این سایت با سردمداران این اتحادیه مینویسد:” آنها همه برای موساد کار میکنند و شک نکنید که دشمن همه مسلمانان هستند.” “اتحادیه ضد تهمت” مؤسسهای صهیونیستی است که تمام سایتهای ضد اسرائیلی و حتی ضد امریکایی را شناسایی، و به نابود کردن آنها اقدام میکند. در این راستا یوتیوپ نیز امکانی فراهم کرده است تا کاربرانش هر ویدیوی ضد صهیونیستی را گزارش کنند (وبلاگ جهاد مجازی، ۲۴/۹/۱۳۸۷، ۱۳:۵۶). هم چنین از جدیدترین اقدامات سایت یوتیوب، حذف برخی از کلیپها و در نهایت غیر فعال کردن یوزر و اکانت وبلاگ هدف، بدون اطلاع قبلی است.

وبلاگ ایرانی هدف، حدود یک سال بود که فعالیت خود را در جهت انتشار کلیپهایی با حجم کم در مورد موضوعاتی مانند نشان دادن چهره واقعی استعمار، نشان دادن جنایات صهیونیستها، معرفی چهره واقعی کشورها و شخصیتهای سیاسی استعمارگر، حزب الله، فلسطین، ایران اسلامی و … آغاز کرده بود و حدود ۴۰۰ کلیپ را در سایت یوتیوب منتشر کرده بود. در این مدت کلیپهای زیادی از وبلاگ هدف توسط سایت یوتیوب به بهانه ترویج خشونت حذف شد که به عنوان نمونه می توان از کلیپی که مربوط بود به تصاویر کودکان لبنانی کشته شده در جنگ با رژیم صهیونیستی نام برد که به دلیل ترویج خشونت حذف شد . این در حالی است که هزاران کلیپ در نشان دادن مظلومیت دروغین صهیونیستها در این سایت وجود دارد.

سایت یوتیوب در جدیدترین اقدام خود در جهت نقض آزادی بیان حدود ۴۰۰ کلیپ وبلاگ هدف را به دلیل انتشار مطالب کذب، ترویج خشونت، طرفداری از تروریسم و … حذف و یوزر و اکانت وبلاگ هدف را بدون اطلاع قبلی غیر فعال کرد. این اقدام سایت یوتیوب درست در زمانی انجام شد که آخرین قسمتهای مجموعه مستند سیره عملی حضرت روح الله که مربوط به اسناد تاریخ انقلاب بود در این سایت در حال آپلود بود و اپوزوسیون خارج از کشور هم مدتی پیش اعتراض خود را به دلیل انتشار طنز اپوزوسیون احمق در این سایت به گوش مسئولان یوتیوب رسانده بودند (وبلاگ جهاد مجازی، ۱۵/۷/۸۷، ۱۵:۵۰). این اقدام سایت یوتیوب مانع ادامه فعالیت این مجاهدان مجازی نشد و این گروه به راه اندازی سایت «فور ویزیت» اقدام کرد. نمود، این گروه در این زمینه اعلام کرد: در

پیسانسور شدید کلیپهای مسلمانان و ایرانیان و آزادیخواهان جهان در سایت صهیونیستی یوتیوب جوانان آزادیخواه ایرانی به راه اندازی سایتی با نام فور ویزیت «۴VISIT» اقدام کردند تا جلوی سانسور شدیدی را که سایتهای صهیونیستی امریکایی بر مردم جهان تحمیل کردند بگیرد و با فیلمها و کلیپهای عموم مردم جهان و بویژه ایران بتوانند چهره واقعی اسلام و ایرانی اسلامی و دشمنان را نشان دهند و محیطی آزاد را برای بیان عقاید تمام گروهها و دستهها فراهم نمایند (وبلاگ جهاد مجازی،۱۱/۸/۱۳۸۷، ۱۳:۰۳).

هم چنین مسلمانان ایالت کالیفرنیای امریکا یک پایگاه اینترنتی ویژه مسلمانان را در برابر سایت ویدیویی «یو تیو» راهاندازی کردند. «تارک ایوب» یکی از مسئولان سازمان اسلامی «اسلام پاسخ میدهد» گفت: هدف از راه اندازی پایگاه اینترنتی «مسلم کانال تی.وی»، آموزش اسلام به غیر مسلمانان و ارایة سایتی است که مسلمانان بتوانند بدون نگرانی از پخش فیلم هایی با صحنههای ضد اسلامی و مستهجن، فیلمهای دلخواه خود را ببیند.

وی تصریح کرد: مسلمانان با ورود در این سایت احساس امنیت می کنند و مطمئن هستند با فیلمها و مطالب ضد اسلامی روبه رو نمیشوند. ایوب افزود: مسلم کانال تی.وی با همکاری افتخاری مسلمانان فعالیت خود را آغاز کرده است که تبلیغات و هیچ گونه کمکی برای اعمال نفوذ بر پخش برنامه های سایت قبول نمیکند. تارک ایوب در خصوص دلایل ساخت این سایت گفت: کاربران اینترنت مسلمانان از دیدن مطالب ضد اسلامی در سایتهایی نظیر «یو تیوب» خسته شده اند. بنابراین تصمیم گرفتیم سایتی برای مقابله با تبلیغات آنها راه اندازی کنیم. از سوی دیگر یو تیوب به تماسها و نامه های مکرر ما در مورد حذف مطالب ضد اسلامی پاسخی نداده است. همچنین «کیت رامشو» یکی از مسلمانانی که در این سایت فعالیت می کند، اظهار کرد: سازمان «اسلام پاسخ می دهد» سایت مسلم کانال تی.وی را به عنوان پاسخی به سایتهای نظیر یو تیوب راه اندازی کرد و در آن، گروهی ویژه به مطالب ضد اسلامی در یو تیوب و دیگر سایتها پاسخ میدهند. وی افزود: مسلمانان باید بدانند که توهینهایی که به اسلام و مسلمانان می شود بی پاسخ نمی ماند و جوابی که داده می شود بر اساس دلیل و منطق است (سایت شبستان، ۱۳۸۷ ).

هم چنین در طول جنگ غزه در پی سانسور شدید خبری مقاومت مردم فلسطین در مقابل تهاجم رژیم صهیونیستی گروهی از جهادگران مجازی حامی فلسطین به طراحی پایگاه اینترنتی “فلسطینتیوب” (http://www.palutube.com) اقدام کردند که در فضای مجازی از «فلسطینتیوب» به عنوان یوتیوب مقاومت یاد میشود (سایت خبرگزاری فارس، ۲۳/۱۰/۸۷، ۱۰:۴۴).

با توجه به اینکه این زمینه میتواند به عنوان یکی از ابزار کارآمد توسط گروه های مقاومت مردمی در حوزه سایبر در راستای رویارویی با عملیات روانی دشمن مورد استفاده قرار گیرد، مطمئنا این حضور مستلزم مدیریت و زمینه سازی مقدمات آن است. راه اندازی سایتهای متعدد سرویس دهی در این زمینه مبتنی در سرورهای داخلی با امنیت زیاد و آموزش و حمایت از راهاندازی هسته های مقاومت مردمی در این راستا و… از مواردی است که باید در راستای حمایت و تقویت گروه های مردمی در حوزه سایبر قرار گیرد.

اتاق های گفتگو

چت «chat» یا همان «گپ زدن» یکی از کارکردهای ارتباطی فضای سایبر است که یکی از اساس ترین نیازهای بشر یعنی «برقراری ارتباط» را در خود تجلی می دهد. چت به معنی گپ خودمانی است نه گفتوگوی رسمی! پس از نام چت، کارکرد آن بخوبی یافت می شود؛ در نهایت صمیمی شدن و راحت بودن. چت کردن برای خود قواعد نانوشته ای دارد که کاربران با آنها آشنا می شوند و آنها را عمل می کنند؛ حتی مختصرسازی کلمات نوعی از فرهنگ چت است. هر چند پرداختن به امور عادی و روزمره در بسیاری از اتاق های چت مشاهده می شود در عین حال به علت ویژگی چت یعنی برقراری بی واسطه بین افراد و فضای ایجاد شده توانسته است به عنوان ابزاری برای ارتباط و انتقال مفاهیم تبدیل شود (سایت تبیان، ۱۳۸۷ ).

گروه های مختلف اسلامی سعی کردند در جنگ ۳۳ روزه حمله رژیم اسرائیل به لبنان و بویژه در حمله رژیم صهیونیستی به غزه از این وسیله برای انتشار عقاید و بیان جنایتهای رژیم صهیونیستی استفاده کنند. گزارش اخیر شورای علوم دفاعی درباره عملیات روانی نیز استفاده از فناوریهای رسانهای نوظهور مانند اتاق چت و سرویسهای پیغامرسانی فوری را توصیه میکند تا با استفاده از آنها بتوان بر طرز تفکر مردم درباره موضوعات خاص تأثیر گذاشت. این گزارش یادآور میشد که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امریکا و دولت چین از فناوریهای اینترنتی مشابهی برای انتشار اطلاعات استفاده کرده اند ( لانکو، ۱۳۸۶ ).

بنا به گزارش تایمز لندن در ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۶ رژیم صهیونیستی دانشآموزان را ترغیب به استفاده از سایتهای اینترنتی و اتاقهای چت برای فرستادن پیامهای حمایت فعالان یهودی مستقر در اروپا و امریکا کرده است. در این زمینه پنج هزار نفر از اعضای اتحادیه جهانی دانش آموزان یهودی، نرم افزار ویژه ای را در اینترنت ذخیره کردند که افراد را از وارد شدن در سایتها واتاقهای چت نظرسنجی ضد صهیونیستی بازمیداشت ( حاذق نیکرو، ۱۳۸۶ ).

شرکت تایم وارنر (Time Warner) یک شرکت که از پیوستن چند شرکت رسانهای امریکایی به یکدیگر است. شرکتهایی همچون برادران وارنر، تایم و AOL که هرکدام در رشته خود یکی از بزرگترینها بودهاند. این شرکت جایزه جوبیلی را به دلیل پشتیبانی طولانی و همهجانبه از اسرائیل، از بنیامین نتانیاهو (نخستوزیر پیشین این رژیم) دریافت کرده است؛از جمله سایتهایی که این شرکت خریده سایت ICQ است. این شرکت ناشر و سازنده نرمافزاری برای گفتگوی اینترنتی (چت) است که توسط چهار جوان رژیم صهیونیستی، با هدف عرضه شیوه جدید ارتباط از راه دور بنیان نهاده شده است و هماکنون طرفداران زیادی دارد (سایت امت اسلامی، ۳/۲/۱۳۸۶).

بسیاری از سایتهای دیگر حامی رژیم صهیونیستی دارای اتاق گفتگو هستند؛ از جمله سایت «رژیم صهیونیستی، محبوب من» که سایت مرکز بینالمللی مسیحیت صهیونیستی است. علاوه بر داشتن بخشهای اخبار، لینکها، محصولات رژیم صهیونیستی برای فروش، مجله، عکس، دارای محلهای بحث و گفتگو گروههای چت است (سایت رصد ، بی تا).

جاسوسان رژیم صهیونیستی با رخنه به چت رومها و سایتهای اینترنتی، اطلاعات مورد نیاز را در مورد حملات اسلامگرایان کسب می کنند. به نقل از پایگاه اینترنتی “جاونو” وابسته به دولت کرواسی، جاسوسان رژیم صهیونیستی که تسلط کامل به زبان عربی دارند و از هویت های جعلی استفاده میکنند در سایتهای اینترنتی به دنبال نشانه هایی از حملات آیندة اسلامیون میگردند.

این افراد، همگی تحلیلگران اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی هستند که از مهارت های نظامی خود در این زمینه بهره میبرند. شرکت «تروگنس» که در مرکز رژیم صهیونیستی فعال است در حالی که بر آموزش منابع اطلاعاتی «کلاسیک» به منظور محدود کردن تهدیدات امنیتی تمرکز دارد، این جستجوهای آن لاین را مدیریت می کند (سایت عصر ایران، ۹/۲/۱۳۸۷، ۱۷:۱۵).

نظرسنجی و تومار اینترنتی
یکی دیگر از سرویسهای اینترنتی، نظر سنجی و تومار اینترنتی است. نظر سنجی یکی از ابزارهای جمعآوری اطلاعات به شمار می رود که با گسترش اینترنت، نظر سنجی اینترنتی نیز رایج شده است. نظر سنجی های اینترنتی از یک سو باعث افزایش سرعت و دقت زیاد در شمارش آرا و کاهش خطاهای آماری می گردد اما به دلایلی چون طیف مخاطبان سایتها، روش جلوگیری از بیش از یک بار رأی دادن و نیز احتمال دستکاری نتایج از سوی مسئولان سایت برخی اعتبار این گونه نظر سنجی را زیر سؤال می برند.

تومارهای اینترنتی نیز یکی از روشهای جلب توجه افکار عمومی به یک موضوع خاص است. امضای چند صد هزار نفری یا میلیونی یک تومار، بیانگر اشتراک نظر در یک زمینه است و باعث ایجاد حساسیت به یک موضوع و جلب توجه رسانهها و افکار عمومی به یک موضوع می شود.

در ماجرای انتخاب وزنهبردار قرن توسط فدراسیون وزنهبرداری جهان، بلاگرهای ایرانی با انعکاس آینهای صفحه نظرسنجی مذکور و رأیهای انبوه به حسین رضازاده وزنهبردار اسطورهای ایران زمین، نشان دادند که قدرت بمباران آنها در فضای اینترنت غیرقابل انکار است. یک رخداد دیگر مربوط به بمباران اینترنتی، مربوط به نظرسنجی سایت سیانان در مورد حذف ایران از جام جهانی فوتبال به دلیل برنامههای هستهای بود که بلاگرها نقش اساسی در خنثیسازی حرکت تبلیغاتی سیانان داشتند. پرشین بلاگ به عنوان بزرگترین سرویسدهنده خدمات وبلاگ فارسی در ایران، اطلاعیه و لینکهای مربوط به این نظرسنجی را در صفحه اول خود قرار داد و بسیاری از سایتها، وبلاگها و لینکدونیها با پیوند دادن به سایت نظرسنجی سیانان، ایرانیها را به سمت رأی دادن منفی به سؤال سیانان راهنمایی کردند. بدین ترتیب با روش بمباران اینترنتی ایرانیان آمارهای نظرسنجی سیانان به یکباره به نفع ایران تغییر کرد (ضیایی پرور، ۱۳۸۷ ب).

طی جنگ غزه اعلام شد که سایت سی ان ان به نظر سنجی در این باره اقدام نموده است و از کاربران خواست که با مراجعه به سایت اینترنتی http://www.israel-vs-palestine.com به یکی از دو گزینه «حمایت از فلسطین» یا «حمایت از رژیم صهیونیستی» رأی دهند. وبلاگ نویسان و حامیان فلسطین در فضای مجازی از طریق اطلاع رسانی در این باره از طریق فرستادن یادداشت در وبلاگ، فرستادن ایمیل و حتی پیام کوتاه از طریق تلفن همراه سعی کردند در حمایت از غزه، جنبشی به راه بیندازند. نگارنده ایمیلها، پیامهای کوتاه و کامنتهایی در این زمینه دریافت کردم اما در مراجعه به سایت با پیغام خطا روبه رو شدم؛ همان طور که بسیاری از کاربران ایرانی نیز با این خطا روبه رو شدند. اما ماجرا از چه قرار بود!

سایت یاد شده، نظر به حمایت همه جانبه ایرانیان از فلسطین و نیز سابقه درخشان حضور ایرانیان در این زمینه به اقدامی غیر دمکراتیک و جانبدارانه از رژیم اشغالگر دست زد.

نکته: اول اینکه به نظر نمیآید راه انداختن این نظر سنجی کار سیانان باشد؛ چون تا امروز این رسانه، نظرسنجیهایش را در سایت خودش برگزار کرده و نه در یک سایت مستقل. هم چنین با بررسی دامنه و هاست این سایت (http://who.is/whois-com/ip-address/israel-vs-palestine.com/)، هیچ نامی از ثبت دامنه یا هاست توسط سیانان مشاهده نشد. نکته دوم اینکه اگر شما هم روی لینک (http://www.israel-vs-palestine.com) کلیک کنید [اگر از ایران به اینترنت وصل شده باشید]، متوجه میشوید که سایت برای شما باز نمیشود و فقط یک صفحه سفید میبینید. به نظر میرسد سرور سایت مورد نظر به گونهای تنظیم شده است که به کاربرانی که از ایران وارد این سایت شوند با شناسایی «آی پی» «IP» ایران، اجازه دسترسی به سایت و شرکت در نظر سنجی داده نمیشود و تنها راه دسترسی به این سایت، استفاده از فیلترشکن است (وبلاگ بچه های قلم، ۱۳۸۷). جالبتر اینکه چند روز مانده به پایان جنگ این محدودیت برداشته شد.!

جنگ سایبرنتیک
در رویارویی با جنگ سایبرنتیک و در راستای جهاد تدافعی باید زیر ساختها و تواناییهای فنی افزایش یابد اما در حالت جهاد سایبرنتیک تهاجمی باید برای مقابله به مثل آمادگی پیدا کرد. همانطور که در بحث جنگ نامتقارن نیز بیان می شود،جنگ نامتقارن رویکردی است که در آن بازیگر نامتقارن با هدف تضعیف عزم و اراده رقیب قدرتمند خود و به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک، نقاط ضعف و آسیبپذیر طرف مقابل را مورد هدف قرار میدهد (نظری، ۱۳۸۷). در واقع، شیوههای نامتقارن،مستلزم ارزیابی و شناخت نقاط آسیبپذیر دشمن است در این زمینه کمیت توان غرب و امریکا،که نقطه قوت به شمار می رود، نقطه ضعف دشمن است.

ناتیس در این زمینه میگوید: «نقطه تناقض آمیز این است که امریکایی ها از لحاظ به راه انداختن نبرد اطلاعاتی در جهان نظیری ندارند؛ هم چنین امریکایی بیش از سایر کشورها در مقابل حملات اینترنتی آسیب پذیر است» (ضیایی پرور، ۱۳۸۶ الف ، ص ۱۱۴).همان گونه که در جنگ نامتقارن وقتی تعداد افراد و اندازة واحدهای مردمی از ارتش منظم مهاجم بسیار کمتر است، با استفاده از حملات مخفیانه و پراکنده ولی جهتدار به قلب ارتش خصم، فراوانی نیروی دشمن به نقطة ضعف تبدیل میشود و از آن طریق، میزان آسیب پذیری آنها افزایش مییابد در حالی که کمی نیروی دفاع و مقاومت مسلّحانه مردمی به منزلة نقطه قوّتی برای ضربه زدن به دشمن، مورد استفاده قرار میگیرد (گیب، ۱۳۸۶).

کمیت زیادی سایتها و شبکههای اطلاعاتی و نیز وابستگی مدیریت کشور به این ساختارها به نقطه ضعف در فضای سایبر بدل می گردد. گزارش اخیر دولت امریکا نشان میدهد سازمانهای دفاعی این کشور، بانکها و برخی دیگر از نهادهای الکترونیک امریکا در برابر حملات اینترنتی آماده نیست. در شبیه سازی دو روزهای که برای آزمایش آمادگی این نهادها در برابر یک حمله بزرگ اینترنتی صورت گرفت و حدود ۲۳۰ نهاد مختلف در آن شرکت داشتند، مشخص شد هنوز کارهای بسیاری در امریکا باید برای رویارویی با این حملات انجام شود.

“داچ راپرزبرگر” عضو کمیته فرعی تاکتیکی و تکنیکی اطلاعات در کنگره از ایالت مریلند گفت: میباید همواره آماده باشیم این درگیری در محیط مجازی خواهد بود؛ زیرا این امر با فناوری که ما در کشور خود به کار میبریم در ارتباط است ؛برای نمونه ممکن است حمله به بانک مرکزی آمریکا باعث از کار افتادن رایانههای آن شود و چنین رویدادی باعث ایجاد بیاعتمادی در اقتصاد میشود. از دیگر سو ممکن است صنایع ما هدف این حملات قرار گیرد و برخی فناوریهای امریکا علیه خود این کشور به کار گرفته شود (سایت خبرگزاری فارس، ۳۰/۹/۱۳۸۷، ۸:۵۲).

شاید تصور شود که حمله به زیر ساختها و شبکه های اطلاعاتی چه نتیجه ای در زمینه عملیات روانی دارد. تجسم کنید که در زمان ایجاد بحران توسط امریکا از طریق اینترنت، شبکه های مالی و اقتصادی این کشور مانند دستگاه های خود پرداز مختل شود یا زیر ساختهایی چون شبکه برق یا مخابرات، کنترل نیروگاه ها، سدها و یا فرودگاه ها در آن واحد حتی به مدت زمان کم مختل گردد و یا با پخش ویروس، سیستم های کنترل کننده در تمامی بخشها مختل گردد، چه تأثیر روانی میتواند داشته باشد. در پایین تر حد آن اخلال در یک فعالیت یک سایت و هک شدن آن و قرار دادن مطالب روی آن سایت می تواند در راستای عملیات روانی کاربرد داشته باشد. هر چند در میزان اجرایی بودن بخش اول ایراداتی وارد شده و می شود در بخش دوم یعنی هک نمودن سایتها طی سالهای گذشته، میزان تأثیر گذاری خود را در بحرانها به نمایش گذاشته است. اقدامات سیا برای تحقق بخشیدن به این جنگ علیه اسلو بودان میلوشویچ، رئیس جمهور صربستان(برای حمله الکترونیکی به بانکهایی که او حساب دارد به منظور بلوکه، انتقال و یا مخدوش کردن داراییهای آن) جزء اولین پیشنهاها برای شروع چنین جنگی بود.

در زمان حمله امریکا به عراق جنگ سایبری شدت گرفت. بر اساس آمار منتشره شده سوی شرکت MI2G تنها در روز سقوط مجسمه صدام سه هزار حمله دیجیتالی موفقیت آمیز علیه سایتهای بزرگ امریکا و انگلیس به ثبت رسید…گروه «ارواح شیطانی » که برزیلی هستند فقط در یک روز هزار سایت را علیه امریکاییان هک کردند ( ضیایی پرور، ۱۳۸۶ الف ، ص ۶۵).

طی جنگ ۳۳ روزه لبنان نیز بسیاری از سایتهای رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار گرفت. در اول تیر ماه امسال (۱۳۸۸) نیز حدود ۱۰۰ سایت عربی، که بیشتر سایتهای مهم دولتی و سایتهای دانشگاهها و شرکتهای عربی بود، توسط گروه امنیتی «آشیانه» هک شد و چهره تمامی این سایتها به صفحهای با نماد ایران و نماد خلیج فارس تغییر پیدا کرد. هدف این کار، محکوم کردن تغییر نام خلیج فارس و استفاده از اسم خلیج عربی در سایتهای عربی بود (سایت وبنا، ۱/۳/۱۳۸۷).

هم چنین گروه هکری ایرانی آشیانه در پاسخ به عملیات توهین آمیزی که هکرهای اجیر شده وهابی انجام داده بودند و سایتهایی از جمله سایتهای حضرات آیات مکارم شیرازی، سیستانی، تبریزی، سبحانی و سایتهای تخصصی دیگری همچون الشیعه، سایت تخصصی قرآن و نهجالبلاغه را هک کردند، در کمتر از ۷۲ ساعت با گذشت از این عملیات هک، بیش از ۳۰۰ سایت از جمله وب سایت و کل سرور اینترنتی مجموعه سایت های تبلیغی شیخ عبدالعزیز بن باز، مختار الاسلامی،‏ شیخ ناصر بین محمد الاحمد،شیخ عبد الکریم الاخضیر وچندین حوزه و دانشگاه وهابی و دهها وب سایت شخصی وهابیون را هک کردند.

این گروه طی دیداری با آیت الله مکارم شیرازی گزارشی ارائه کردند . در پایان این دیدار معظم له یک جلد کلام الله مجید به میهمانان هدیه داد و برای موفقیت ایشان و تمامی جوانان ایران اسلامی در خدمت به مکتب اهل بیت علیهم السلام دعا کردند (سایت دفتر حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی، ۱۳۸۷).

آخرین جنگ هکری در زمان جنگ ۲۲ روزه غزه به راه افتاد.جنگی که از لحاظ کمی و کیفی بخشی از قدرت گروه های مجازی مردمی را به نمایش گذاشت. در این جنگ گروه های هکری از کشورهای مختلف جهان در حمایت از مردم فلسطین و غزه اقدام به هک کردن سایتهای رژیم صهیونیستی کردند و بر صفحات این سایتها، تصاویری از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و جملاتی به زبانهای مختلف در حمایت از مردم غزه و مخالفت با اقدامات صهیونیستها نقش بست. ساعاتی پس از حمله اسرائیل به نوار غزه، بیش از سیصد سایت رژیم صهیونیستی، و طی مدت جنگ بیش از ده هزار وب سایت رژیم صهیونیستی هک شد. گروهی از هکرهای ترکیه موسوم به تیم «آی ایلدیز تیم» در اعتراض به جنایات رژیم اشغالگر قدس به هک کردن برخی سایتهای وابسته به این رژیم اقدام کرده است. در سایتهای هدف قرار گرفته هکرهای ترک با نوشتن «به این قتل عامها و قتل عام نژادی خاتمه دهید،» واکنش خود را به جنایات صهیونیستها نشان داده اند (سایت خبرگزاری فارس، ۱۷/۱۰/۱۳۸۷، ۱۵:۲۰). گروه هکری آشیانه از جمهوری اسلامی ایران نیز توانست بسیاری از سایتهای رژیم غاصب صهیونیستی از جمله سایت موساد را مورد حمله قرار دهد.

از سایتهایی که در این جهاد سایبرنتیک توسط هکران مورد حمله قرار گرفت، می توان به سایت روزنامههای اسرائیلی معاریو، یدیعوت آحارنوت از پرتیراژترین روزنامههای صهیونیستی، سایت اینترنتی بانک «دیسکونت» رژیم صهیونیستی، سایت رادیو رژیم صهیونیستی و سایت «ایهود باراک» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و… اشاره کرد.

هر چند می توان اذعان کرد که هنوز این گونه حملات از سوی مسلمانان علیه غرب و بویژه رژیم صهیونیستی به صورت سازمان یافته و جدی صورت نگرفته، همین اقدامات نیز رژیم صهیونیستی را دچار هراس کرده است. به همین دلیل، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» در ضمیمه خود با مطلبی که تحت عنوان «تروریسم داتکام» منتشر شد، اعلام کرد دستگاه امنیت داخلی «شاباک» واحد ویژهای را برای مبارزه با تروریسم در شبکه اینترنت تشکیل دادهاست. شاباک این واحد را «رام» نامگذاری کرده که تشکیل آن برای محافظت از کاربران صهیونیستی رایانه صورت گرفته است. یدیعوت آحارنوت افزود: در پس این تروریسم، ایران و حزبالله لبنان قرار دارد بهگونهای که اسلامگرایان بیش از هر زمان دیگری به ضربهزدن به مراکز حیاتی در اسرائیل به یاری فناوری خوبی که در اختیار دارند، نزدیک هستند (سایت خبرگزاری فارس، ۲۶/۰۸/۸۷).

یدیعوت آحارونوت به نقل از سخنگوی پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد تنها در سال گذشته و بعد از عملیات “باران تابستان” [که توسط نظامیان صهیونیست علیه مردم غزه انجام شد] به یکباره بیش از ۷۵۰ وبگاه مهم صهیونیستی هک شد که مهمترین آنها وبگاه یک بانک آن رژیم، وبگاه حزب حاکم (کادیما) و وبگاه بیمارستان “رمبام” بود. یکی از مهمترین مهاجمان به وبگاههای صهیونیستی، جوانی مراکشی ساکن لندن به نام “یونس زولی” (۲۴ ساله) است که به گروه “۰۰۷″ وابسته است.

مدیریت مقاومت مردمی در حوزه سایبر
مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارامد منابع مادی و انسانی در برنامهریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت میگیرد (رضائیان، ۱۳۸۳، ص ۷).

هر چند مقاومت مردمی در فضای مجازی به صورت تکلیف گرا با رویکرد جهاد مجازی شکل گرفته و تأثیرات بسزایی را نیز در فضای مجازی و حقیقی نیز گذاشته است، مطمئنا چنانچه این قدرت را بتوان مدیریت کرد، می توان از آن در مقابل عملیات روانی دشمن بهره برداری نمود. چنانچه بخواهیم مقاومت سایبری مردمی را مدیریت کنیم باید در حوزه فنی و محتوایی اقداماتی را انجام دهیم. اقداماتی که شامل فراهم آوردن زیرساختها، پشتیبانی، آموزش و… باشد.

اقدامات فنی و زیرساختی
از مهمترین اقداماتی که باید در جهت رویارویی با عملیات روانی صورت پذیرد، اقدامات فنی و زیرساختی است که تداوم و بقا و… مقاومت مردمی در فضای سایبر را تضمین می کند؛ اقداماتی که معمولاً به تنهایی توسط خود گروه ها و نهاد های مردمی امکانپذیر نیست و بر عهده مدیران و هادیان گروه های مقاومت مردمی است.

-۱ اقدامات فنی

-۱-۱ برنامه ریزی و اتخاذ تدابیری برای دسترسی به اینترنت در زمان بحران

-۱-۲ فراهم سازی زیر ساختهایی چون هاستینگ امن ملی

-۱-۳ استفاده از روشهای فنی به منظور افزایش اثر بخشی اقدامات صورت گرفته در فضای سایبر

-۱-۴ تدوین استراتژی امنیتی برای حفظ امنیت شبکه های رایانه ای در کشور

-۱-۵ راه اندازی سرویسهای مطمئن و امن اینترنتی به منظور فعالیت گروه های مردمی؛ مانند سرویس وبلاگ، سرویس اشتراک تصاویر، سرویس اشتراک ویدیو، پست الکترونیکی، اتاقهای گفتگو و…

-۲ اقدامات محتوایی

-۱-۲ سازماندهی و حمایت از تشکیل هسته های مقاومت مجازی

-۲-۲ مانیتورینگ و رصد فضای مجازی و تعیین اولویتها

-۲-۳ شناسایی گروه های مقاومت مردمی فعال در حوزه سایبر

-۲-۴ شناسایی تواناییهای گروه های مقاومت مردمی فعال

-۲-۵ ارتقای توانمندیهای هسته های مقاومت مردمی

-۲-۶ بررسی میزان اثر بخشی اقدامات انجام شده

-۲-۷ حضور کارشناسان عملیات روانی در فضای مجازی همچون اتاقهای گفتگو و ارتباط و تعامل با کاربران

-۲-۸ تهیه و تولید پیامهای مورد نیاز هسته های مقاومت

-۲-۹ توجه به تولید و انتشار محتوا به زبانهای دیگر و انتشار آن توسط هسته های مقاومت

-۲-۱۰ شناسایی سرویسهای نوین و میزان تأثیرگذاری آنها

-۲-۱۱ فراهم کردن رزمایشهای مجازی برای شناسایی قدرت و سرعت واکنش هسته های مقاومت مردمی

-۲-۱۲ اتخاذ راهبرد عدم تمرکز هسته های مقاومت در فضای مجازی در عین تمرکز بر اهداف، مانند حضور وبلاگ نویسها در سرویسهای وبلاگ نویس متعدد و عدم تمرکز در یکی دو سرویس وبلاگ نویسی

-۲-۱۳ تشکیل شورایی به منظور ایجاد هماهنگی میان مؤسسات و نهادهای فعال در حوزه سایبر

-۱-۱ برنامهریزی و اتخاذ تدابیر دسترسی به اینترنت در زمان بحران

با اتخاذ تمام تدابیر در جهت به کار گیری انواع سرویسهای اینترنتی به منظور عملیات روانی شاید اولین تهدیدی که می تواند تمام اقدامات مردمی و دولتی را ناکارآمد کند قطع دسترسی به اینترنت است .

پیشینه تحریم اینترنتی ایران به سال ۱۳۷۵برمی گردد. در آن زمان ارتباط اینترنتی ایران از طریق دانشگاه وین در اتریش برقرار بود که با استناد به قانون “داماتو” و اخطار به مسئولان دانشگاه وین این ارتباط قطع شد.اگرچه با اعتراض ایران پس از چند روز مجدداً ارتباط برقرار شد. این موضوع زمانی جدی تر شد که نماینده امریکا در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی “WSIS ” در ۵ آذر سال ۱۳۸۴ برای توجیه اعمال محدودیتهای اینترنتی علیه کاربران سایر کشورها اعلام کرد:”اینترنت حق نیست، بلکه امتیازی است که ما به بقیه میدهیم و هر وقت بخواهیم آن را میگیریم” (سایت وین بتا، ۱۳۸۶).

از سوی دیگر اعلام محدودیتهایی در دسترسی به برخی امکانات اینترنت برای کاربران ایران (از طریق شناسایی آی پی کاربران ) این فرضیه را تقویت می کند که در زمان روی دادن نزاع میان ایران و امریکا دور از ذهن نیست که امریکا دسترسی به اینترنت را قطع و یا محدود کند و در اصل این اقدام یکی از روشهای خلع سلاح نیروهای مقاومت مردمی است.

فراهم ساختن زیر ساختهایی برای چنین زمانی ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر برقراری اتصال به اینترنت از چند مسیر به اینترنت و عقد قرارداد به منظور اتصال به اینترنت از طریق ماهواره علاوه بر اتصال از طریق فیبر نوری توسط شرکتهای خصوصی خارجی که میزان تأثیرپذیری آنها از سیاستهای امریکا کمتر بوده از اقدامات پشتیبانی است که باید در زمینه مدیریت مقاومت مردمی صورت گیرد.

-۱-۲ فراهم سازی زیرساختهایی چون هاستینگ مطمئن ملی

یکی دیگر از اقداماتی که زمینه حضور و بقای فعالیت نیروهای مردمی و حتی دولتی را در حوزه سایبر تضمین می کند، فراهم ساختن زیر ساختهایی همچون راه اندازی هاستینگ مطمئن، امن و ارزان ملی است. در اینترنت، وب هاستینگ یا میزبانی وب (Web Hosting) به مفهوم فراهم ساختن فضایی است که کاربر میتواند فایلهای سایت خود را در آن قرار دهد. در واقع، میزبانها با اختصاص فضا در وب به کاربران اینترنت این امکان را میدهند که مطالبشان را روی شبکه جهانی اینترنت قرار دهند.

طبق اظهارات مدیر دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهش های مجلس علی رغم بخشنامه شورای عالی فناوری اطلاعات مبنی بر الزام تمام سازمانهای دولتی به انتقال وب سایتهای خود به داخل کشور تا انتهای سال ٨۵، هنوز میزبانی ٣٢ درصد وب سایتهای دولتی در خارج از کشور انجام می شود . در این میان همچنان بسیاری از وب سایت های مهم دولتی در کشورهایی همچون امریکا، کانادا و انگلیس میزبانی می شوند )سایت روزنامه خراسان، ۰۶/۰۹/۱۳۸۷ ). از سوی دیگر عمده سایتهای غیر دولتی روی سرورهای خارج از کشور مستقر هستند.

به دلایل مختلفی از جمله قیمتهای بسیار ارزان شرکتهای امریکایی در مقایسه با بسیاری از میزبانهای دیگر کشورها، امکانات فنی و پشتیبانی بسیار خوب و سرعت و پهنای باند زیاد، بسیاری از مدیران سایتها علاقه مند هستند که از میزبانهای امریکایی استفاده کنند؛ اما این اقدام باعث میشود که علاوه به دسترسی بسیار آسان امریکاییها به اطلاعات این سایتها، امکان قطع شدن این خدمات و عدم دسترسی به سایتها زیاد در یک زمان را فراهم می کند و در واقع در یک لحظه بسیاری از سایتها همچون خبرگزاریها، سایتهای دولتی و … غیر قابل دسترس می شوند.

همان گونه که در چند سال گذشته بسیاری از سایتهای ایرانی که از میزبانی شرکت theplanet استفاده میکردند با یک اخطار مبنی بر اینکه از سایتهای آنها در ۴۸ ساعت آینده پشتیبانی نخواهد شد، پس از گذشت زمانی، بسیاری از سایتها (حدود ۵۰۰ سایت) از دسترس خارج شدند. هر چند بسیاری از سایتها اطلاعات خود را به دیگر شرکتها منتقل کردند که بعضا امریکایی هم بودند، این تجربه و یا تجربه های مشابه، ضرورت راه اندازی دیتا سنترها و میزبانهای امن و مطمئن را اثبات میکند. در صورت اجرا نکردن این راهکار در زمان مورد نیاز، کارشناسان عملیات روانی در یک لحظه، بسیاری از ابزار عملیات روانی خود را از دست میدهند؛ اقدامی که می تواند زمینه یک شکست در جنگ رسانه ای را فراهم کند؛ اقدامی که حتی می تواند فرصت مناسبی برای دشمن در زمان حمله نظامی فراهم سازد.

هر چند اخبار زیادی در زمینه مکانهای دیتا سنترهای کشورها مختلف منتشر نشده در برخی از کشورها به علت درک اهمیت این مراکز، مکانهای استراتژیک و پنهان بدین منظور در نظر گرفته شده است؛ به عنوان مثال در شهر استکهلم سوئد در زیر شهر، مکانی که قبلا یک مرکز اتمی بوده یک دیتا سنتر راه اندازی شده است. این دیتا سنتر، که در زیر کوه ها قرار دارد به موتورهای تولید برق برای زمان اضطراری با قدرت ۱٫۵ مگاوات مجهز است (۲۰۰۸ ، Matthew Shaw ).

-1-3 استفاده از روشهای فنی به منظور افزایش اثر بخشی اقدامات صورت گرفته در فضای سایبر

اقدامات انجام شده در حوزه سایبر مانند راه اندازی سرویسهای مختلف اینترنتی و ایجاد وب سایتها و وبلاگها یا سایتهای اشتراک گذاری تصاویر و کلیپ و … به تنهایی تأثیر گذار نیست یا حداقل تاثیر مورد نظر بدون در نظر گرفتن قواعد فنی حاکم بر فضای اینترنت حاصل نخواهد شد و مطمئنا باید علاوه بر دقت در تولید پیام مد نظر، اقدماتی در جهت دیدن پیام اتخاذ گردد.

-۱-۳-۱ افزایش بردن امتیاز سایت

با توجه به افزایش تعداد روز افزون سایتهای اینترنتی، دیگر راه اندازی سایتهای اینترنتی نمیتواند تأثیر گذار باشد؛ چرا که در اصل اینترنت به فضایی پر از سایتهای اینترنتی بدل شده؛ سایتهایی که فاقد بازدید کننده است، بود یا نبودشان هیچ تاثیری ندارد. در واقع، در عین حضور در فضای مجازی در این فضا مردهاند.

عمده کاربران به دلیل افزایش سایتها به منظور دریافت اطلاعات مورد نظر از موتور های جستجو برای پیدا کردن مطلب مورد نظر استفاده می کنند و عمدتاً صفحات ابتدایی که توسط جستجو گرها معرفی می شود مورد استفاده قرار می گیرد و به بقیه سایتهای پیشنهادی توجهی نمی شود. بنابراین باید سایتهای مد نظرمان را به گونهای بهینهسازی کنیم تا در صفحات ابتدایی جستجوگرها قرار گیرند.

هدف Search Engine Optimization یا (SEO) اصلاح کدها و ساختار سایت برای افزایش شانس آن در کسب رتبه های بالاتر در نتایج جستجو است. SEO پروسه ای است که کمک می کند محتوای یک سایت ساده تر، راحت تر و به دفعات در اختیار موتورهای جستجوگر قرار گیرد (سایت ایران سئو)؛ به عنوان مثال در موتور جستجو گر گوگل تحت عنوان پیج رنک (PAGE RANK) به سایتهای اینترنتی امتیازی از ۰ تا ۱۰ داده می شود و هر چه این امتیاز بیشتر باشد در صفحات ابتدایی تر دیده می شود.

فرض کنید صفحه الف دارای نمره ۳، صفحه ب دارای نمره ۸ و صفحه ج نمره ۵ را داشته باشد و کلمه «عملیات روانی» در تمام صفحات به عنوان کلمه کلیدی آورده شده باشد، وقتی کاربر، کلمه «عملیات روانی» را جستجو می کند در میان نشانی صفحات یافته شده، گوگل ابتدا،صفحه (ب) ، بعد صفحه (ج) و در نهایت (الف) را نمایش می دهد. مطمئنا آموزش این روش به هسته های مقاومت مردمی که در فضای سایبری فعالند و حتی سایتهای دولتی می تواند در راستای افزایش تأثیر گذاری پیام سودمند باشد.

-۱-۳-۲ استفاده از نام و کلید واژه مناسب برای تصاویر

همان گونه که اشاره شد، یکی از روشهای القای پیام، پخش تصاویر مد نظر در اینترنت و دیدن این تصاویر توسط جستجو گرها است.

چنانچه به سایتهای موجود نگاهی بیندازیم در بخش تصاویر سایتهای همسو در باره بسیاری از کلید واژه های مد نظر آلبوم تصاویر زیادی وجود دارد اما با وجود، این تصاویر در صفحات ابتدایی جستجوگرها ارائه نمی شود.

از سوی دیگر با افزایش امتیاز سایت می توان در این راستا گام برداشت اما اقدامات کلیدی و در عین بسیار ساده می تواند در این زمینه تأثیر گذار باشد. یکی از اقدامات در عین حال ساده، نام تصاویر است. متأسفانه بخش عمده سایتهای ما، تصاویر را به منظور آسان بودن با عدد نام گذاری می کنند که در صورت رعایت همین گزینه تأثیر چشمگیری در بخش تصاویر روی خواهد داد.

از سوی دیگر در زمان ویرایش تصاویر توسط نرم افزارهای مختلف این امکان وجود دارد که برای تصویر موردنظر، کلید واژه های مرتبط تعریف کرد ؛ کاری که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین می توان با یک اقدام ساده برای بخش آلبوم تصاویر سایتها بویژه خبرگزاریها، بخشی در ذیل تصویر برای نوشتن کلمات مرتبط با تصویر در نظر گرفته شود . اگر این اقدام با واژه های مرتبط به زبانهای مختلف و کشورهای هدف عملیات روانی صورت گیرد، می تواند در این زمینه انقلابی ایجاد کرد.

نظر به اینکه شناخت این روشها و بررسی میزان تأثیرگذاری و نوع استفاده از این روشها یا روشهای مشابه به علت تخصصی بودن برای گروه های مقاومت و حتی سایتهای دولتی امکانپذیر نیست. با شناسایی این روشها و آموزش این روشها می توان برد و تأثیر اقدامات را افزایش داد؛ حتی تشکیل یک کارگروه به منظور رصد و بررسی نقاط ضعف و قوت سایتهای موجود می تواند عملاً به اهداف مورد نظر در راستای عملیات روانی کارایی بسیار زیادی داشته باشد.

-۱-۲ سازماندهی و حمایت از تشکیل هسته های مقاومت مجازی

یکی از اقداماتی که باید در زمینه مدیریت مقاومت مردمی در حوزه سایبر صورت گیرد، حمایت از تشکیل گروه های مقاومت مردمی در زمینه های مختلف است؛ گروه هایی مثل تشکل های وبلاگ نویس، گروه های هکری، گروه های هنری و فنی جهت تولید و انتشار عکس و ویدیو در فضای اینترنت، گروههایی به منظورحضور در اتاق های گفتگو. اما در این راستا، باید هدایت گروههای مردمی به منظور عدم تمرکز و تکثرگرایی در فضای مجازی در عین تمرکز بر اهداف صورت پذیرد؛ به عنوان مثال گروه های وبلاگ نویس نباید همگی در یکی دو سرویس وبلاگ نویسی تجمع کنند بلکه باید در سایتهای متعدد داخلی و خارجی توزیع شوند و حتی آینه وبلاگهای خود را در سرویسهای مختلف ایجاد کنند.

-۲-۲ مانیتورینگ و رصد فضای مجازی و تعیین اولویتها و تولید پیام در راستای عملیات روانی

یکی از اقداماتی که باید در زمینه مدیریت مقاومت مردمی در حوزه سایبر صورت پذیرد، مونیتورینگ و رصد فضای مجازی توسط کارشناسان عملیات روانی و شناسایی اقدامات عملیات روانی دشمن در این فضا است. از آنجا که روش تبلیغات در اینترنت نیز به هدایت جدی نیاز دارد با شناخت اولویتها و تولید پیام و توزیع در میان هسته های مقاومت یا آگاه سازی هسته های مقاومت نسبت به اولویتها به منظور رویارویی با این اقدامات می توان مقاومت مردمی را هدایت و مدیریت کرد؛ همان اقدامی که مؤسسه بررسی رسانه های خاورمیانه (Memri) انجام

می دهد و در سایتهای وابسته به این مؤسسه منتشر می شود. مؤسسه بررسی رسانه های خاورمیانه (Memri) در فوریه سال ۱۹۹۸توسط یک یهودی با نام «یی گول کامرون » تاسیس شد.دفتر مرکزی ممری در واشنگتن، است و در دیگر شهرهای جهان چون برلین، لندن و بیت المقدس دفترهای نمایندگی دارد. این مؤسسه با استخراج و ضبط برنامه ها و مطالب مورد نظر خود از رسانه ها خاورمیانه آنها را به زبانهای انگلیسی، آلمانی، عبری، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیولی، ترکی و روسی ترجمه می کند و روی سایت اینترنتی خود قرار می دهد.

ممری بیش از ۲۰هزار مشترک دارد که گزارشها و تحلیلهای آن، روزانه از طریق پست الکترونیکی و دورنگار در اختیار آنان قرار می گیرد.پایگاه اینترنتی ممری (http://www.memri.org) ماهانه بیش از ۸۲ هزار بازدید کننده دارد.بازدید کنندگان از این سایت می توانند با ثبت نام در آن، گزارشهای ممری را به طور رایگان از طریق پست الکترونیکی دریافت کنند.

گزارشهای تهیه شده توسط این مؤسسه در سطح وسیعی در اختیار رهبران دولت، اعضای کنگره امریکا، خبرگزاریها و رسانه های داخلی و خارجی و صاحبنظران و تحلیلگران سیاسی و دانشگاهی در داخل و خارج از ایالات متحده قرار می گیرد.

طی یک بررسی انجام شده، این مؤسسه در فاصله زمانی ۱۷ماه، تا ژانویه ۲۰۰۳در بیش از ۳۵۰ نشریه امریکایی که مقالاتی در مورد خاورمیانه و جهان اسلام چاپ کرده اند به عنوان منبع اصلی ذکر شده است.

واشنگتن تایمز هر ماه به طور متوسط یک بار و وال استریت ژورنال حتی بارها ممری را به عنوان منبع مقالات و تحلیلهای خود ذکر کرده اند. سیاستگذاران امریکایی، روزنامههای

لس آنجلس تایمز و نیویورک تایمز بارها و بارها از ممری به عنوان منبع قابل اطمینان و معتبر خود یاد کرده اند. نامهای که ۹۹ تن از ۱۰۰عضو مجلس سنای امریکا در آوریل ۲۰۰۲ در ارتباط با سیاستهای خاورمیانهای ایالات متحده برای جرج بوش فرستاده بودند به استناد گزارشهای ممری تهیه و تنظیم شده بود (رسانه های بی نام و نشان !، ۱۳۸۵). در مجموع ممری نقش زیادی در شکل دهی و جهتدهی عقاید مردم امریکا در ارتباط با جهان اسلام و خاورمیانه دارد.

نتیجه گیری
فضای مجازی هنوز در آغاز راه و دامنه تحولات نهفته در این فناوری پنهان است. این فضا به دلیل داشتن ویژگیهای منحصر به فرد، دارای برد و مخاطب بسیار زیادی است. فرستادن پیام توسط اینترنت به سرعت به سمت آسانتر شدن پیش میرود. بنابراین از اینترنت به عنوان جامع ابزار عملیات روانی یاد می شود.

تبارشناسی فضای مجازی و کارکردهای آن ثابت می کند که قدرت بخشی چند فرهنگی و فضای دمکراتیک مجازی یکسان برای همه، افسانه ای بیش نیست و این فناوری از لحاظ شکل و محتوا، مرکز ثقل درونی سنتهای امپریالیسم فرهنگی را تشکیل می دهد.اما در عین حال دال بر این نیست که این شبکه نمی تواند خود را از تبار متعلق به خود رها کند.

با شناخت هوشیارانه از فضای مجازی و توانیهای آن می توان مقاومتهای مردمی را مدیریت و سازماندهی کرد؛ مقاومتها و مجاهدتهایی که از دیدگاه شرعی با عنوان جهاد مجازی نام برده می شود که با رویکرد نبرد نامتقارن مدیریت می شود.

با شناخت مزایا و معایب، چالشها و فرصتهای فضای مجازی می توان در زمینه مدیریت مقاومت مردمی برنام هریزی و سیاستگذاری اصولی در پیش گرفت. از یک سو با اقدامات نرم افزارانه (حمایت از تشکیل هسته های مقاومت مجازی، شناسایی هسته های مقاومت موجود، آموزش و ارتقای توانمندی های هسته ها، بررسی میزان اثر بخشی اقدامات صورت گرفته، عدم تمرکز هسته های مقاومت و…) و از سوی دیگر با اقدامات سخت افزارانه (فراهم سازی زیر ساختهای ارتباطی چون هاستینگ امن ملی، اتخاذ تدابیری برای دسترسی به اینترنت در زمان بحران، راه اندازی سرویس های مطمئن و امن اینترنتی به منظور فعالیت گروه های مردمی، تدوین و اجرایی کردن استراتژی امنیتی برای حفظ امنیت شبکه های رایانه ای کشور و…) میتوان مقاومتهای مردمی را در حوزه فضای مجازی سازماندهی و مدیریت، و از آن در راستای پیشبرد منافع ملی و رویارویی با عملیات روانی دشمن و حتی اقدامات آفندی روانی علیه دشمن بهره برداری کرد؛ اقداماتی که در عین عدم مدیریت جدی و مستمر، نتایج قابل قبولی در زمان جنگ ۳۳ روزه در لبنان و جنگ ۲۲ روزه در نوار غزه به جای گذاشت و ضرورت اقدام جدی و عاجل را در زمینه مدیریت مقاومت مردمی در حوزه فضای مجازی یاد آوری کرد.

منابع

الف – کتابها

۱ – بوسا ابو، (۱۳۸۵)، امپریالیسم سایبر : روابط جهانی در عصر جدید الکترونیک، پرویز علوی، تهران، ثانیه

۲ – رضائیان، علی (۱۳۸۳)، اصول مدیریت، انتشارات سمت

۳ – ضیایی پرور، حمید (۱۳۸۶ الف)، جنگ نرم ۱ – ویژه جنگ رایانه ای، قم، باقری، چاپ دوم

۴ – ضیایی پرور، حمید ( ۱۳۸۶ ب)، جنگ نرم ۲ – ویژه جنگ رسانه ای، قم، باقری، چاپ دوم

۵ – عاصف، رضا (۱۳۸۴)، عملیات و جنگ روانی، جلد۱، قم، معاونت اطلاعات ستاد مشترک سپاه و معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، چاپ اول

ب- مقالات

۱ – اُدری – کورت کرونین (۱۳۸۶)، بسیج اینترنتی؛ شیوه نوین جذب نیروهای مردمی، ترجمه ناصر بلیغ، سایت باشگاه اندیشه

http://bashgah.net/pages-13804.html

2 – بی نام، ۱۳۸۵، رسانه های بی نام و نشان !، سایت قدس تی وی

http://www.qodstv.ir/maghalat/maghlat.php?id=553

3 – حاذق نیکرو، حمید، ۱۹/۱۲/۱۳۸۶، گذری بر عملیات روانی رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه، سایت عملیات روانی

http://www.arnet.ir/?lang=fa&state=showbody_news&row_id=10863

4 – حق وردی طاقانکی، مهدی (۱۳۸۳)، جهاد مجازی، وبلاگ مجاهد مجازی

http://mhta.persianblog.ir/post/36

5 – حق وردی طاقانکی، مهدی (۱۳۸۵)، جهاد وبلاگ نویسی، وبلاگ مجاهد مجازی

http://mhta.persianblog.ir/post/61

6 – حق وردی طاقانکی، مهدی (۱۳۸۶)، وبلاگنویسی ابزار قدرتمند «نبرد نامتقارن» در تقویت جهاد مجازی است، خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

http://www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=213471

7 – خامنه ای، سید علی (۱۳۸۶ )، بیانات در دیدار میهمانان شرکت کننده در چهارمین مجمع جهانى اهل بیت (علیهم‏السّلام)، ۲۸/ ۰۵/ ۸۶

http://farsi.khamenei.ir/FA/Speech/detail.jsp?id=860528A

8 – خامنه ای، سید علی (۱۷/ ۰۵/ ۱۳۸۵)، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در دیدار گروه‏هاى مختلف مردم به مناسبت‏ میلاد باسعادت على‏بن‏ابى‏طالب(ع)

http://farsi.khamenei.ir/FA/Speech/detail.jsp?id=850517A

9 – سروی زرگر، محمد، بی تا، درآمدی بر فضای مجازی، سایت مرکز مطالعات و تحقیقات همشهری

http://www.hccmr.com/news-456.aspx

10 – شکرخواه، یونس (۲۰۰۴)، حاکمیت اینترنت : پیشینه و آینده پیش رو، سایت بنیاد آینده نگری

http://www.ayandeh.com/page1.php?kategori=انسان%۲۰گلوبال%۲۰&&%20news_id=851

11 – صدیق بنای، هلن، بی تا، مفاهیم: سایبر اسپیس، سایت مرکز مطالعات و تحقیقات همشهری

http://www.hccmr.com/news-494.aspx

12 – ضیایی پرور ، حمید (۱۳۸۷ الف )، فضای سایبر ایرانی در تسخیر رسانههای شخصی است، وبلاگ خبرنگار

http://www.reporter.ir/archives/87/4/005612.php

13 – ضیایی پرور، حمید،( ۱۳۸۷ ب)، فعالیت ایرانیان در دفاع از منافع ملی در دنیای مجازی و گاف خطرناک خبرگزاری مهر، وبلاگ خبرنگار

http://www.reporter.ir/archives/87/1/005516.php

14 – گیب، رابین (۱۳۸۶)، ساختارهای جنگ نامتقارن (قسمت اول)، خبرگزاری فارس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8609110062

15 – لانکو، آنجلا (۱۳۸۶)، اینترنت و عملیات روانی، سایت باشگاه اندیشه

http://bashgah.net/pages-12193.html

16 – نظری، مصطفی ( ۱۳۸۷ )، بررسی تفصیلی الگوبرداری مقاومت فلسطینی از جنگ ۳۳ روزه، سایت خبرگزاری فارس

http://www1.farsnews.com/printable.php?nn=8710170413

اخبار:

۱ – سایت امت اسلامی، ۳/۲/۱۳۸۶، شرکت تایم وارنر Time Warner، سایت امت اسلامی

http://www.ommatnews.ir/archives/543

2 – سایت ایتنا، ۱۴/۱۰/۱۳۸۷، جنگ روانی اسرائیل برای پوشش حمله به غزه

http://www.itna.ir/archives/news/011872.php

3 – سایت ایتنا، ۱۴/۱۰/۱۳۸۷، جنگ روانی اسرائیل برای پوشش حمله به غزه

http://www.itna.ir/archives/news/011872.php

4 – سایت ایران دیپلماسی، ۸۷/۰۴/۱۵، وبلاگ احمدی نژاد روی کامپیوتر اسرائیلی ها ویروس نصب می کند!

http://www.irandiplomacy.ir/modules/news/article.php?storyid=702

5 – سایت ایران سئو، بهینه سازی سایت،

http://www.iranseo.com/articles/9

6 – سایت تبیان،۱۳۸۷، بحثی در گفتوگوهای اینترنتی بر اساس اشتراکات دینی

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=934&articleID=345642

7 – سایت خبرگزاری ایکنا، ۲۸/۲/۸۶، ۱۳:۴۳، دکتر ابو اسامه عبد المعطی نماینده جنبش حماس در ایران:پانزده هزار نفر عضو حماس وبلاگنویس هستند.

http://www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=124920

8 – سایت خبرگزاری فارس، ۱۵/۱۰/۸۷، ۱۲:۲۲، واکنش بیسابقه وبلاگنویسان جهان در برابر فجایع غزه

http://www1.farsnews.com/newstext.php?nn=8710150791

9 – سایت خبرگزاری فارس، ۱۷/۱۰/۱۳۸۷، ۱۵:۲۰، اعلام جنگ مجازی هکرهای ترک علیه صهیونیست ها

http://www1.farsnews.com/newstext.php?nn=8710170379

10 -سایت خبرگزاری فارس، ۲۳/۱۰/۸۷، ۱۰:۴۴، یوتیوب مقاومت در فضای مجازی راهاندازی شد

http://www1.farsnews.com/newstext.php?nn=8710221751

11 – سایت خبرگزاری فارس، ۲۶/۰۸/۸۷، بخش جنگ اینترنتی با مقاومت اسلامی در شاباک راهاندازی شد

http://www.farsnews.net/printable.php?nn=8708261073

12 – سایت خبرگزاری فارس، ۲۷/۱۰/۸۷، ۱۳:۰۰، موزه مجازی “هلوکاست غزه” راه اندازی شد.

http://www1.farsnews.com/newstext.php?nn=8710270486

13 – سایت خبرگزاری فارس، ۳۰/۹/۱۳۸۷، ۸:۵۲، امریکا هنوز آماده مقابله با حملات مجازی نیست

http://www1.farsnews.com/newstext.php?nn=8709300070

14 – سایت دفتر حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی، ۱۳۸۷، دیدار مدیران ارشد گروه امنیتی آشیانه با حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی، پایگاه اطلاع رسانی

http://www.makaremshirazi.org/persian/news/?nid=458

15 – سایت رصد، تشکیلات مسیحی حامی اسرائیل، سایت رصد، باشگاه مطالعاتی و تحقیقاتی صهیونیسم

http://www.rasad.ir/index.php?option=com_yahood&Itemid=&page=farsi/ArticleFish&action=5&Id=603

16 – سایت روزنامه خراسان، ۰۶/۰۹/۱۳۸۷، بیش از ۵٠٠ وب سایت ایرانی توسط شرکتهای امریکایی مسدود شده است.

http://www.khorasannews.com/news.aspx?2_17141_11_14122.XML

17 – سایت شبستان، ۴/۵/۱۳۸۷، سایت اسلامی جایگزین “یو تیوب” برای مسلمانان راه اندازی شد.

http://www.shabestannews.com/newsdetail.asp?newsid=87050411271548&code=10

18 – سایت عصر ایران، ۱۳/۹/۱۳۸۷، ۱۳:۵۲، وبلاگ نویسان ایرانی پل روابط ایران و امریکا شده اند

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=58583

19 – سایت عصر ایران، ۹/۲/۱۳۸۷، ۱۷:۱۵، جاسوسان اسرائیلی در چت روم ها

http://asriran.com/fa/pages/?cid=41211

20 – سایت فردا نیوز، ۱۳۸۷، فعالیت گسترده سربازان رسانهای صهیونیسم در اینترنت

http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=73079

21 – سایت مدیا نیوز، (۱۱/۹/۱۳۸۷)، نگرانی شدید تلآویو از حملات الکترونیکی

http://www.medianews.ir/fa/2008/12/01/israel.html

22 – سایت مقاومت، ۰۹/۰۸/۲۰۰۶، تحریف اطلاعات اینترنتی، آخرین حربه رژیم صهیونیستی برای جبران شکست های مفتضحانه در قبال حزب الله

http://moqavemat.ir/?lang=fr&state=showbody_news&row_id=844

23 – سایت وبنا، ۱/۳/۱۳۸۷، اعتراض گروه آشیانه به تغییر نام خلیج فارس، شماره خبر: ۱۲۸۴۸۰۹۳۵۹

http://www.webna.ir/news/?id=1284809359

24 – سایت وین بتا، ۱۳۸۶، امریکا؛ اینترنت حق نیست، بلکه امتیازی است که ما به بقیه میدهیم .

http://www.winbeta.net/comments.php?shownews=3056

25 – وبلاگ بچه های قلم، ۱۳۸۷، شما از کدامیک پشتیبانی میکنید؟ فلسطین یا اسرائیل

http://www.bachehayeghalam.ir/diary/010285.php

26 – وبلاگ جهاد مجازی، ۱۵/۷/۸۷، ۱۵:۵۰، آیا امریکا مهد آزادی بیان است؟!

http://vjihad.parsiblog.com/677080.htm

27 – وبلاگ جهاد مجازی، ۲۴/۹/۱۳۸۷، ۱۳:۵۶، یوتیوب برای موساد کار می کند،

http://vjihad.parsiblog.com/765168.htm

28 – وبلاگ جهاد مجازی،۱۱/۸/۱۳۸۷، ۱۳:۰۳، آنچه نمی خواهند شما بدانید!

http://vjihad.parsiblog.com/717941.htm

29 – وبلاگ خاطرات جبهه ، ۱۳۸۵

http://davodabadi.persianblog.ir/post/46

30 – وبلاگ یک فتحی، ۲۴/۱۰/۱۳۸۷، آماری خیره کننده از سرویسهای اینترنتی پرطرفدار

http://1fathi.com/1387/10/24/amazing-stats-of-popular-web-sites

– Matthew Shaw، ۲۰۰۸، Sweden’s Ultra-Modern Underground Data Center

http://hothardware.com/News/Swedens-UltraModern-Underground-Data-Center

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *