آموزش ارتش اسرائیل برای جنگ با حماس با «گِیم»

i24news IDF soldiers are training with virtual reality 300x175 - آموزش ارتش اسرائیل برای جنگ با حماس با «گِیم»