برگزاری نشست جدیدترین رویکردهای آخرالزمانی بازی های رایانه ای

961028.tehran.game  222x300 - برگزاری نشست جدیدترین رویکردهای آخرالزمانی بازی های رایانه ای

نشست جدیدترین رویکردهای آخرالزمانی بازی های رایانه ای
موسسه موعود
سخنران مهندس مهدی حق وردی طاقانکی