رسانه از ارکان توجیه گر ظلم نظام سلطه است

basijnews.ir .970331 264x300 - رسانه از ارکان توجیه گر ظلم نظام سلطه است