سواد فضای مجازی

لیست کارگاه ها مرتبط با موضوعات با سواد فضای مجازی

سواد بازی های رایانه ای

لیست کارگاه ها مرتبط با بازی های رایانه ای

سخنران

کارشناس ارشد علوم تربیتی

کارشناس مطالعات بازی - نقد و بررسی بازی های رایانه ای

کارشناس صدا و سیما در حوزه فضای مجازی و بازی های رایانه ای

سابقه سخنرانی : بیش از 200 ساعت در سطح کشور

نویسنده مقالات تخصصی نقد و بررسی بازی های رایانه ای

فرم تماس با ما و درخواست برگزاری نشست و کارگاه

فرم تماس با ما