2 شهریور 1396

تفکر انتقادی

تفکر انتقادی: توجه به روش های جذب و اقناع مخاطب درک معناهای پنهان پیام رسانه های استفاده از پنج سوال اساسی سواد رسانه ای : چه […]
2 شهریور 1396

اتخاذ رژیم مصرف رسانه ای

اتخاذ رژیم مصرف رسانه ای : شناخت کاربردها و محدودیت های هر رسانه شناخت فواید و مضرات هر رسانه تعیین میزان،نسبت و نحوه استفاده از هر […]
2 شهریور 1396

سواد رسانه ای

سواد رسانه ای : شناخت انواع رسانه ها و توانایی درک ،تفسیر و تحلیل پیام های رسانه ای