13 فروردین 1401
CELEX 52011DC0556 EN TXT.PROTECTING CHILDREN IN THE DIGITAL WORLD - سند اتحادیه اروپا: محافظت از کودکان در جهان دیجیتال 2011

سند اتحادیه اروپا: محافظت از کودکان در جهان دیجیتال 2011

سند اتحادیه اروپا: محافظت از کودکان در جهان دیجیتال اتحادیه اروپا در 2011 سندی در خصوص محافظت از کودکان در جهان دیجیتال منتشر نموده است . […]