9 شهریور 1398
cyberspace.1 - معرفی کتاب صوتی | حقیقت مجازی

معرفی کتاب صوتی | حقیقت مجازی

معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور کتاب «حقیقت مجازی» را با موضوع فضای مجازی در شش فصل با عناوین فضای مجازی از منظر رهبر معظم […]