بایگانی‌ها مسلمانان - مجاهد مجازی

بایگانی‌ها مسلمانان - مجاهد مجازی

9 آذر 1388
t - بیلیبورد های متحرک

بیلیبورد های متحرک

برای انتقال پیام ها و دیدگاه ها از رسانه ها و ابزار گوناگونی استفاده می شود یکی از این ابزار ها لباس است ! هر چند […]